آغازانتشارروزنامهاطالعاتدرتهران „

Jahan e-Sanat - - News -

انتشارروزنامهاطالعاتدرچنینروزیازسال5031 هجری شمسی در تهران آغاز شد. روزنامه اطالعات قدیمیترین روزنامه ایران است که امروزه نیز چاپ آن ادامه دارد و مدیرمسوول این روزنامه سیدمحمود دعایی اس//ت. روزنامه اطالعات، عصر روز یکش//نبه 19 تیر 1305 در تهران پا به عرصه وجود گذاش//ت. نخستینبار در اتاق کوچک عمارتی کهنه در خیابان عالءالدوله )فردوس//ی امروز(، دفتری با نام دفتر اطالعات توس//ط عباس مسعودی دایر شد که کارش تهیه و تنظیم خبرهای سیاسی و حوادث روز برای نشریههای گوناگون آن دوران بود. در سال5031 و سه سال بعد از تاسیس دفتر اطالعات، سرپرست آن از وزارت معارف خواستار دریافت امتیاز تاسیس روزنامه شد و چنین بود که باگرفتناینمجوز،نخستین روزنامهاطالعات91تیرماه 1305 انتش//ار یافت. انتشار اطالعات در آغاز فقط دو صفحه را دربرمیگرفت و تیراژ آن 500 نسخه بود؛ اعضای کادر آن نیز جز سرپرست و مدیر روزنامه، فقط دو نفر بودند. اما بهتدریج این مرکز گسترش یافت و با گذشت زمان، محدوده کارش از انتشار یک روزنامه بسیار فراتر رفت تا آن حد که بهصورت یکی از بزرگترین موسسههای فرهنگی خاورمیانه درآمد. این روزنامه امروز بهعنوان نخستین مبتکر توزیع روزانه از طریق پست در محل مورد نظر مشترکودرکوتاهترینزمانممکنشناختهمیشودکهبابیشاز 750 نمایندگی، اطالعات را تا دورترین نقاط ایران توزیع میکنند. با پیروزی انقالب اسالمی ایران، موسسههای اطالعات و کیهان براساس حکم دادستانی انقالب مصادره شدند و در اختیار بنیاد مستضعفانقرارگرفتند.سپسازاوایلسال9531،نمایندگانیاز سوی امام خمینی )ره( برای این دو موسسه بزرگ مطبوعاتی منصوب شدند و از این مقطع دوره حساس پیدایش و سالمسازی و تحول کیفی این موسسه بزرگ آغاز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.