برنامه تور کنسرتهای رضا صادقی اعالم شد

Jahan e-Sanat - - News -

تور کنس//رتهای آلبوم »یعنی درد« رضا صادقی برگزار میشود.تور کنسرتهای آلبوم »یعنی درد« از هفته آینده آغاز میشود. این خواننده 24 تیرماه به استان گیالن سفر میکند و در سالن ملکنیای شهر آستارا روی صحنه میرود. برنامه رضا صادقی در آس//تارا به تهیهکنندگی سعید کفاشی و به همت موسسه فرهنگی - هنری »فردایین« برگزار خواهد شد.

او س//پس با گروهش عازم قزوین میش//ود و 25 تیرماه مهمان مردم این شهر خواهد بود. صادقی در سالن نمایشگاه بینالمللی این ش//هر آث//ار جدید و خاطرهانگی//زش را روی صحنه میبرد.

مقصد بعدی رضا صادقی دوباره اس//تان گیالن، اما اینبار شهر رشت است. صادقی در تاالر ابریشم این شهر و در روزهای 26 و 27 تیرم//اه منتخبی از قطعات جدید و پرخاطرهاش را در کنار دوس//تدارانش زمزم//ه خواهد کرد. این برنامه هم به تهیهکنندگی سعید کفاشی روی صحنه میرود.

رض//ا صادقی هفته اول خردادماه آلبوم »یعنی درد« را به بازار عرضه کرد، اثری که سعی شده بود در آن، نگاه اجتماعی پررنگتر از گذشته باشد و در عین حال او از فضای عاشقانه کارهایش هم غافل نشده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.