„ تجاوزروسهابهشمالایران

Jahan e-Sanat - - News -

19 تیر 1287 برابر با 10 ربیع الثانی ،ق1326 یک کاپیتان روسی به بهانه اینکه اسبش به خاک ایران فرار کرده، به همراه شش سرباز روسی وارد خاک ایران شدند و دو ایرانی ساکن در آن منطقه را کشتند. اقوام کشتهشدگان نیز به انتقام از این رفتار وحشیانه، کاپیتان روسی و دو همراه او را کشتند. روسها که خود در پی بهانه بودند، پس از آگاهی از این ماجرا، به روستایی در بین مرزدوکشورحملهکردندوپسازکشتن73 تنازمردمبیگناه، 135 خانه را به آتش کشیدند و سپس به غارت روستا پرداختند. چهار روز بعد روستاهای دیگری را نیز غارت کرده و پس از کشتن 40 تن از مردم، 350 خانه دیگر را آتش زدند. ابعاد این فاجعه و جنایت به حدی وسیع و دردناک بود که محمدعلیشاه دستور داد مراسم جشن تولد او را تعطیل و هزینههای آن را صرف مردم خسارتدیده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.