از شوراي شهر پنجم چه ميخواهيم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

غالمرض/ا کيامهر- اگرچه كار از كار گذشته و مدتي است تكليف شوراي شهر پنجم تهران مشخص ش//ده اما نويسنده نيز مانند بس//ياري از شهروندان پايتخت از اينك//ه جاي برخي از چهرههاي صالح و به معناي واقعي اصالحطلب شوراي شهر چهارم همچون دكتر حكيميپور، حافظي، تندگويان، حقاني ...و در شوراي شهر پنجم خالي است، نميتواند تاسف عميق خود را پنهان كند. اينها كساني بودند كه در تمام طول چهار سال گذشته صداي اعتراضشان نسبت به تخلفاتي كه در شهرداري صورت ميگرفت، بلند بود و حمايتهاي بيچون و چراي رييس و اكثريت اعضاي آن شورا از شهردار تهران و عملكرد آن، نتوانست كمترين تاثيري در خاموش كردن صداي اعتراض آنها داشته باشد.

در واقع اين چند عضو شوراي شهر چهارم با چشمپوشي از بسياري رانته//ا و مزيتهاي//ي كه همه از چند و چون آن خبر داريم، در طول چهار سال گذشته خود را به سپر بالي دفاع از منافع شهروندان و مصالح كالنشهر تهران در برابر جناح طرفدار و حامي دوآتشه شهردار تبديل كردند و بس//ياري از تهديدهاي لفظي و ناماليمات را هم در اين راه به جان خريدند. آنها مفاهيم اصالحطلبي را در اعمال و گفتار و كردار خود بهنمايشگذاشتندامادركمالتاسفمعمارانليست12 نفرهاميدبنابه داليلي كه بر هيچكس معلوم نيست از منظور كردن نام اين اصالحطلبان شجاع و امتحانپسداده كه در ضمن هر كدامشان تكنوكراتهايي صاحب تخصص در اداره امور ش//هر بودند در ليس//ت 21 نفره معروف به اميد خودداري ورزيدند. چرا؟ چون آنها افراد سياسي رسما وابسته به جناح خاصي كه برچسب اصالحطلب به خود زده است، نبودند. آيا معماران و تهيهكنندگانآنليستحتينيازيبهتجربههايارزشمنديكهاينچند عضو معترض و مبارز شوراي شهر چهارم از نقاط ضعف و قوت شورا و از روزنههاي ورود فساد به ساختار شهرداري تهران و مديريت آن به دست آورده بودند، براي استفاده شوراي شهر پنجم احساس نكردند؟ حاال در اين ارتباط جز دريغ و افسوس، كار ديگري از دست كسي ساخته نيست جز آنكه از همان معماران و تدوينكنندگان تركيب ليست اميد شوراي شهر پنجم مصرانه بخواهيم در چهار سالي كه اين شورا پيشرو دارد، از وجود اين انسانهاي شريف و حقجو و حقگو كه در چهار سال گذشته مراتب ازخودگذشتگي، روح خدمتگزاري و مبارزه با فساد خود را عمال به اثبات رس//انند به عنوان مشاور و روشنكننده مسير حركت شوراي پنجم استفاده كنند. اين حداقل انتظاري است كه شهروندان تهراني از شوراي شهر پنجم دارند چه با حضور اين چهرههاي صالح متخصص و دردشناس مصائب و آسيبهاي ساختاري مديريت شهري و اولويتهاي اجرايي كالنشهر تهران در جايگاه مشاوران شوراي شهر پنجم، اين شورا خواهد توانس//ت بدون نياز به در پيش گرفتن سياست آزمون و خطا، انتظارات و مطالبات ميليونها ش//هروند تهراني را برآورده سازد. انتظار بزرگ ديگر شهروندان تهراني از شوراي شهر پنجم پرهيز جدي اعضاي اين شورا از هرگونه سياستبازي و سياستزدگي در اداره امور اين شورا و به خصوص در ارتباط با موضوع بسيار سرنوشتساز انتخاب شهردار آينده تهران است كه به هيچوجه نبايد از بازيگران سياسي شناختهشده باش//د چه بدترين خطري كه ش//وراي شهر و آينده كالنشهر تهران را تهديد ميكند، انتخاب فردي سياسي به جاي يك تكنوكرات باتجربه در امور اجرايي و يك چهره عملگراست كه بتواند بدون جهتگيريهاي خاص سياسي بااستعدادترين، باتجربهترين و صالحترين نيروها را براي مش//اركت در اداره امور شهر به همكاري با خود دعوت كند؛ كسي كه بداند شهروندان تهراني سالهاست از نحوه مديريت شهر خود و وضعيت نامطلوبي كه بر ش//هرداري و سازمانهاي مرتبط با آن حاكم است، به ستوه آمدهاند و چشم به راه انجام يك خانهتكاني اساسي و ساختاري در شهرداري هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.