پيشرفت نمايشي و تبليغاتي مترو در دوران قاليباف

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محسن هاشمي به سواالتي در باب شهردار آينده تهران،چالشهايش//ورايپنجموعملكرد21 ساله قاليب//اف در حوزه حملونقل عمومي پاس//خ داد.او با باالترينرايدرتاريخ01 س//الهش//ورايشهرتهران يعني يك ميليون 700و هزار نفر وارد شوراي پنجم شد.محسنهاش//مي31 سالرييسهياتمديرهو مديرعاملشركتمتروتهرانبودومتروتهراندرزمان مديريتش به بهرهبرداري رسيد. او پيش از اين در دوره چهارمشورابهعنوانكانديدايرياستشهرداريتهران، رقيبقاليبافبودودرلحظهآخرباتغييرراييكيازاعضا ازتصديكرسيشهرداريبازماند.همينتجربهباعث شدهاكنونبهعنوانيكيازگزينههاياصليشهرداري تهران مطرح باشد. با اين حال حفظ يكدستي شوراي شهر تهران و ميثاقنامهاي كه برخي از اعضاي ليست اميد امضا كردهاند، شهردار شدن محسن هاشمي را در دوراهيقراردادهاست.بااينكههاشميهنوزبهعنوانيكي ازكانديداهاياصليشهرداريمطرحاست،هنوزبهتمايل خود در اين رابطه پاسخ روشني نداده و خود را تابع نظر جمعميداندامامثلهميشهپاسخهايقاطعيدرمورد مترو و حملونقل عمومي دارد و انتقادات تندي در اين زمينهبهقاليبافواردميكند.ازنظراوشايدمتروازنظر طوليپيشرفتكردهباشدامااكثرخطوطتكميلنيستند وظرفيتمترودرپنجسالگذشتهتغييرقابلتوجهي نكردهاست.بخشيازگفتوگويمفصلمحسنهاشمي راباايلنادربارهمشكالتحملونقلكهازمعضالتاين روزهايپايتختبهشمارميروددرادامهميخوانيد.

شمادرشورايپنجمعضويازکميسيون موقت حملونقل و ترافيک هس/تيد و مقرر شدتاپيشازشروعرسميکارهرکميسيون گزارشيازشرايطحوزهخودارائهدهد،گزارش کميسيونشمادرچهمرحلهاياست؟

كميسيون حملونقل شوراي پنجم خوشبختانه فعالترين كميس//يون اين ش//ورا بوده و طي فرصت محدودي كه در اختيار داش//ت، توانست 12 جلسه برگزاركندوبااستفادهازكارشناسانوتوانمندياعضاي كميسيون،برنامهايدر0011 صفحهآمادهكردهتابه شورا ارائه كند. مساله مهمي كه در اين برنامه بهخوبي مشهوداست،اهميتبحثحملونقلعموميانبوهبر اس//تكهبايدبتواندروزانهبيشاز01 ميليونسفر شهروندانراپوششدهد.متاسفانههماكنونحملونقل عموميانبوهبرفقط5/2 ميليونسفرراانجامميدهد واينعدددرپنجسالگذشتهرشدچشمگيرينيافته است.باتوجهبهشرايطموجودبايددرچهارسالآينده يكبرنامهفشردهتهيهشودتاميزانحملونقلعمومي انبوهبر با تامين امكانات، تجهيزات و زيرس//اختهاي موردنيازدوبرابرشود.

بزرگتري/ن چال/ش ته/ران در عرصه حملونقلعموميراچهميدانيد؟

هماكنون روزانه حدود52 ميليون سفر در تهران انجام ميش//ود. از اين تعداد سهم اتوبوس تقريبا پنج ميليون اس//ت كه با توجه به محدوديت معابر، امكان افزايشچشمگيرآنوجودنداشتهونسبتقابلقبولي به كل سفرهاي روزانه دارد اما سهم حملونقل انبوهبر ريلي، فقط دو و نيم ميليون سفر است. با توجه به نرم استاندارد ميزان حملونقل انبوهبر ريلي بايد چهار برابر شود تا سيستم حملونقل تهران متوازن عمل كند. از سوي ديگر طرحهايي نظير بيآرتي قصد داشتند در برخي مسيرها بخشي از بار مترو را جابهجا كنند اما سيستمبيآرتيباظرفيتمتروغيرقابلمقايسهاست و شاهد عدم موفقيت طرح بوديم. بخش قابل توجهي از معابر و بزرگراهها به سيستم بيآرتي اختصاص يافت ايندرحالياستكهمسافرقابلتوجهيدراينخطوط جابهجا نميشوند و فقط بار ترافيكي را در ساعات پيك تشديدكردهاند.

باتوجهبهتجربه31 سالهشمادررياست هياتمديره ش/رکت مترو تهران، عملکرد قاليب/اف در ح/وزه مت/رو را چط/ور ارزيابي ميکنيد؟

توسعه مترو تهران در چندسال اخير در بخش حفر تونل به خاطر دس//تگاههاي حفاري و سازنده تونل پيش//رفتهاي كه در دهه قبل خريداري شده بود، پيش//رفت خوبي داشت اما بايد توجه كرد كه حفر تونل تنها بخشي از عمليات احداث مترو است و فعاليتهاي فراوان ديگري از جمله تامين تجهيزات ثابت و متحرك، نيرورساني، تامين واگن و كشنده، احداث ايستگاه و هواكشها، احداث پايانهها و اتصال آن به خطوط هم براي راهاندازي مترو ضروري است. اگر خطوط مترو بدون اين بخشها احداث و افتتاح ش//ود بهطور عمده كاركردي نمايشي و تبليغاتي داش//ته و نميتواند ظرفيت جابهجايي مس//افر را ارتقاي جدي بخشد، متاسفانه تابهحال با وجود آنكه از نظر طولي مقادير زيادي افتتاح شده است، خطوط تكميلنيست.

درحالحاضرميزانجابهجاييمسافردرمتروتهران كمتراز5/2 ميليونسفردرروزاستواينرقمپنج سال قبل هم در همين حدود بود در حالي كه در طرح جامعحملونقلتهران،ظرفيتمتروبايدبه01 ميليون سفردرروزيعنيچهاربرابروضعفعليبرسدتامشكالت مربوط به ترافيك و آلودگي هوا قابل تحمل شود.

ش/هردارتهرانادعاميکندبزرگترين چالشحملونقلعموميتهرانعدمپرداخت تعهدات مالي دولت در اين عرصه است، نظر شمادراينموردچيست؟

در دولتهاي اخير همواره شهرداران اين موضوع را طرح كردهاند البته تا حدودي درست است و دولتها ميتوانستند به مترو منابع بيشتري تخصيص دهند بهخصوص دولتهاي نهم و دهم كه بهدليل باال بودن قيمتنفت،منابعارزيفراوانيدراختيارداشتاماسوال اينجاستكهفرضكنيمتامينارزموردنيازمترواولويت دولتها نبود، آيا مترو اولويت نخست شهرداري تهران بوده است؟ اگر ميزان منابع مالي كه مثال به پروژه اتوبان صدرتخصيصدادهشدهراباكلاعتباراتمترودرطول دههگذشتهمقايسهكنيم،مشخصميشودمتروچقدر در اولويت شهرداري قرار داشته است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.