سونامي بدهي بانكهاي خصوصي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اضافه برداشت بانكها و موسسات اعتباري از بانك مركزي كه براي اهداف مختلفي از جمله مقابله با كمبود منابع و افزايش نقدينگي در دست بانكها رخ ميدهد، منجر به بروزبدهيهايگستردهايدرسيستمبانكيكشورميشودوباتوجهبهنرخ43 درصدي جريمه اضافهبرداشت از بانك مركزي، بانكهاي خصوصي كه متعهد به بازپرداخت بدهي خود به بانك مركزي در دوره زماني مشخص شدهاند با تنگناها و مشكالت عديدهاي براي پرداخت بدهيهاي خود مواجه ميشوند. هماكنون نيز گزارشها حكايت از دو برابر شدن بدهي بانكهاي خصوصي به بانك مركزي دارد كه ميتواند خطر بالقوهاي براي جامعه اقتصادي و سيستم بانكي كشور باشد. اين در حالي است كه در پايان سال گذشته مجموع بدهي بانكها و موسسات اعتباري به بانك مركزي با رشد ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.