از شوراي شهر پنجم چه ميخواهيم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - Kiamehr_gh@yahoo.com ادامه نگاه نخست

اين خواس//ته بزرگ را تنها يك شهردار فارغ از زدوبندهاي سياسي، مس//تقل، مردمي، داراي تجربههاي مفيد مديريتي و اجرايي، خوش//نام و داراي حس//ن شهرت كه شهروندان را ولينعمت خود بداند، ميتواند برآورده سازد. خوشبختانه اگر اعضاي شوراي شهر پنجم سعهصدر به خرج دهند و از اصل شايستهساالري پيروي كنند، امكان پيدا كردن چنين مديراني در جامعه امروز ايران وجود دارد ك//ه اف//رادي چون مهن//دس عبدالعليزاده تكنوكرات عملگرا كه سابقه وزارت در دولتهاي سابق و استانداري آذربايجانشرقي را در كارنامه مديريتي خود دارد از آن جمله هستند.

متاس//فانه بسياري از كس//اني كه تاكنون در فضاهاي مج//ازي و مطبوع//ات از آنها بهعنوان گزينههاي احتمالي ش//وراي ش//هر پنجم براي ش//هرداري تهران نام برده ش//ده، چهرههاي به ش//دت سياس//ي داراي تمايالت جناحي خاص و شناختهش//ده هس//تند كه انتصاب هر يك از اين چهرهها به س//مت ش//هردار تهران با اقبال و اجماع عمومي همراه نخواهد بود و به ش//ائبه س//پرده شدن مديريت شهر تهران به يك جناح سياس//ي خاص در افكار عموم//ي دامن خواهد زد. باز ش//ايد يكي از مناسبترين گزينهها براي تصدي اين سمت حساس و پرمسووليت انتخاب يك//ي از همان چهرههاي صالح، مبارز و معترض ش//وراي شهر چهارم براي در دست گرفتن زمام امور مديريت شهري تهران براي چهار سال آينده باش//د؛ چهرههايي كه در چهار سال گذشته در كوره كلنجار رفتن با سوءمديريتهاي موجود در شهرداري تهران آبديده شدهاند و شناخت كاملي از آسيبها و كم و كاستيهايي كه اين كالنشهر از آن رنج ميبرد و آن را به يك شهر بدون آرامش و غيرقابل زيس//ت تبديل كرده است، دارند. اين راه عالج دردهاي بيشمار كالنشهر تهران است و اگر اعضاي ليس//ت 21 نفره اميد كه به زودي بر صندليهاي شوراي شهر تكيه خواهند زد به راستي قصد درمان دردهاي تهران را دارند به قول معروف اين گوي و اين ميدان....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.