نگرانینداریم

قاسمی در پاسخ به »جهان صنعت« در خصوص کارشکنی های ترامپ نسبت به برجام:

Jahan e-Sanat - - News -

برکسی پوشیده نیست که آمریکا در چندماه گذشته نسبت به اجرای برجام متعهد نبوده اس//ت و حاال با رفتارهای غیرقابل پیشبینی ترامپ نگرانی بیشتری برای مقامات ایرانی وجود دارد که آیا آمریکا ناقض برج//ام خواهد بود یا نه. ب//ا این حال اتفاقات چندهفته اخیر همچون امضای قرارداد توتال، توقف تحریمهای س//نای آمریکا علیه ایران و روسیه و بررسی سالمت روانی ترامپ از سوی برخ//ی از اعضای کنگره ت//ا حدودی میتواند ترمزگی//ر رفتارهای هنجارش//کن بینالمللی ترامپ باشد و آمریکا را مجبور کند بر تعهد خود بر برجام باقی بماند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار »جهان صنعت« درباره اینکه با این اتفاقات، آیا نگرانیهای وزارت امور خارجه در زمینه امضای برجام از سوی دولت آمریکا و تایید دوباره آن کاهش مییابد، گفت: خیلی نگران نیستیم و در رابطه با برجام قبال صحبت کردی//م. فکر میکنم ابع//اد برجام و اینکه چه نوع توافقی اس//ت برهمه مش//خص است. امروز هم بیش//تر به نظر میرسد آقای ترامپ و هی//ات حاکمه ایاالت متحده آمریکا نمیتوانن//د به تنهایی در نقض برجام و از بین بردن آن تالش کنند. وی افزود: اقداماتی که در هفتههای اخیر افتاده همین را نشان میدهد و به همین دلیل به جای برخورد با برجام، آمریکا اقدامات سیاسی، روانی و اقتصادی خود را که اقدامات منفی و ضدایرانی هس//تند، در لوایح دیگر متمرکز کرده است. اقدامات دیگری هم در حال پیگیری اس//ت و عالقهمند هستند از این طریق آثار مثبت برجام را خنثی کنند، چه از نظ//ر مباحث تحریمی که مطرح میکنند و چه از نظر آثار روانی که میتواند بر موسسات مالی و بنگاههای اقتصادی، صنعتی و تجاری جه//ان بگذارد. آنه//ا میخواهند از این طریق آثار مثبت و ثمربخشی که میتوانست برجام در حوزه اقتصادی برای ایران داش//ته باشد را کمرنگ یا بیاثر کنند.

وی درب//اره اینکه ای//ن حادثه به نفع ایران هست یا نه گفت: در حوادث هفتههای گذشته و اتفاقات//ی که رخ داده اس//ت عالئم جدی و مثبتی وجود دارد که باید با تامل بیش//تری با آن برخورد کرد و در رابطه با قضاوت در مورد آینده هم باید با صبر برخورد کرد و دید آمریکا از چه روشها و سیاس//تهایی پیروی خواهد کرد. منتظر خواهیم ماند و قطعا همانطور که قبال هم گفته شده است برای هرگونه اقدامی آمادگی الزم را داریم. خوشبختانه کشور امروز بیش از گذشته در حوزههای مختلف آمادگی الزم را برای برخورد با هرگونه اقدام ناپسند و نابجا خواهد داشت.

وی درباره حمای//ت وزارت امور خارجه از تج//ار ایرانی که در بحران قطر به این کش//ور روابط تجاری برقرار کردهاند، یادآور شد: روابط ما با همس//ایگان و قطر طبق روال قبلی ادامه دارد و اتف//اق جدیدی در حوزه تجارت با قطر صورت نگرفته اس//ت. موسسات و بخشهای خصوصی هم که با قطر کار میکردند عالقهمند به کار جدید هس//تند و از طری//ق کانالها و ش//رکای خودشان کار میکنند. این دیپلمات عالیرتبه کشورمان افزود: اگر مشکلی بر سرکار این افراد باش//د، بی//ن ایرانیها و خارجیها از کانالها و مکانیس//مهای خاص قابل پیگیری است. روابط ما با قطر به عنوان همسایهای که از گذش//ته با آنها ارتباط داشتیم، ادامه دارد و مانعی بر س//ر راه نیست. نگاه ما به همسایگان در مرحله اول و س//ایر کشورها در مرحله دوم طبق روال است.

وی در م//ورد تواف//ق آمریکا و روس//یه در جنوبغربی سوریه هم گفت: تفاهم آمریکا و روسیه اگر تفاهمی باشد که بتواند به کل سوریه تسری پیدا کند و بتواند مناطق کاهش تنش را که در چند نقطه مش//خص در آستانه مورد بحث بود، به کل سوریه تعمیم دهد و زمینهای برای تثبیت آتشبس و ثبات باشد، قطعا مفید است اما با شناختی که از اقدامات اخیر آمریکا در س//وریه داریم و بمبارانها و تهاجمهایشان به س//وریه، در موفقیت این توافق جای تردید وجود دارد.

دولتتاجیکستانازالقائاتعناصرثالث درباره ایران دوری کند

رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه در پاس//خ به سوالی درباره واگرایی ایجاد شده میان تاجیکستان و ایران و بسته شدن مرکز فرهنگی در خجند و اینکه آیا وزارت خارجه در خصوص این رفتار تماسی با تاجیکستان داشته یا نه، خاطرنشان کرد: ایران و تاجیکستان دارای اشتراکات زیادی هستند و نگاه مثبتی در ایران نس//بت به تاجیکستان وجود دارد. تالش ایران نیز برداشتن گامی به جل//و، افزایش تفاهم و اش//تراکات و کمک به توسعه روابط است. قاسمی با بیان اینکه گاهی احساس میشود عناصر ثالث تالش میکنند روابط ایران و تاجیکس//تان را تحت تاثیر قرار دهند، ابراز داشت: تالش ما برداشتن هرگونه مانع ایجاد شده و حل و فصل مشکالتی است که تصور میشود وجود دارد. سوءتفاهمهایی در دوش//نبه نسبت به تهران به وجود میآید، امیدواریم تالشهای ما بتواند موثر واقع شود. دولت تاجیکس//تان هم بهتر اس//ت از برخی ش//بهات و تصورات نادرس//تی که گاه به آنها درباره ایران القا میشود، دوری کند تا به روابط بهتری دست پیدا کنیم.

اظهاراترژیمصهیونیستیدربارهایران جدیدنیست

قاس//می در پاسخ به س//والی درباره توافق آتشبس در س//وریه و نشست ترامپ و پوتین و انعکاس و تحلیل آن در رسانههای عربزبان مبن//ی بر اینکه، این توافق ب//ه معنای خروج ایران از مناطق جنوب سوریه است. چقدر این فشارها باعث شده بحث مناطق کاهش تنش از مذاکرات آستانه خارج شود و نیروهای تحت حمایت ایران به حاش//یه رانده ش//وند، عنوان کرد: اظهارات رژیم صهیونیستی درباره ایران جدید نیس//ت. تالش//ی که میکنند آن است ک//ه گامهای//ی را در جهت امنیت خودش//ان بردارند که جدید نیس//ت. وی ب//ا بیان اینکه ریز مذاکرات توافق بین روسیه و آمریکا هنوز مشخص نیست، گفت: باید منتظر ماند و دید این توافق به کجا میرسد. تاریخ گواه است که توافقها و نشس//تهای بسیاری وجود داشته است ولی چون با واقعیتهای منطقه تطبیق ندارند با شکست مواجه میشود. امیدوارم این نشست از این نوع نباشد و بتواند با فرضی که گفتم به کل سوریه تسری یابد و بتواند گامی بردارد ولی با سیاستهای آمریکا، مواضع رژیم صهیونیستی و اهداف آنها تردید داریم. قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا ایران از جزییات گفتوگوهای روسیه خبر دارد، اظهار داشت: در سیاست خارجی مالحظات خاصی است. دیروز با سفیر روسیه دیدار داشتم و صحبتهایی رد و بدل ش//د. رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رس//انهای وزارت امور خارج//ه افزود: در مورد اینکه مذاکرات آس//تانه و نیروهای مستشاری ایران در آن منطقه هستند یا نه، در این لحظه قضاوت نهایی ندارم ولی میتوانم بگویم پروسه آس//تانه در حال انجام است و افت و خیزهای خودش را داشته اس//ت. پیچیدگی موضوع و تجربه آستانه به ما نشان داده که این تفاهمها و صحبتها در کالم و بیان س//اده است اما در عم//ل به ویژه اگر به واقعیتها توجه نش//ود، شکست میخورد.

دوربعدیمذاکراتایرانوکانادادراتاوا

وی در رابط//ه ب//ا آخرین وضعی//ت روابط ای//ران و کان//ادا تصریح ک//رد: آخرین تماس ظریف با همت//ای کانادایی چند هفته قبل از برگ//زاری انتخابات بود. ب//ا هیات کانادایی در س//طح مدی//رکل در تهران قب//ل از انتخابات دیدار داشتیم.

مذاکرات//ی صورت گرفت و قرار ش//د این مذاک//رات ادامه یاب//د و تاریخ جدید برای دور جدید مذاکرات در اتاوا مش//خص خواهد شد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه به ادامه مذاکرات و دس//تیابی به نتیجه مطلوب در حوزه روابط دوجانبه خوشبین هس//تیم، خاطرنش//ان ک//رد: بدون ش//ک در مذاکره با کان//ادا وزارت امور خارجه مس//وول اس//ت و مذاکرهکنن//دگان ه//م از وزارت امور خارجه هس//تند و هیات کانادایی ه//م از وزارت امور خارج//ه بود و در این چارچوب میتواند ادامه داشته باش//د مگر اینکه بعدا به سطوح باالتر کشیده شود اما نشست آتی در صورت تعیین وقت در سطح مدیرکل خواهد بود.

بر حفظ تمامی/ت ارضی و یکپارچگی عراق تاکید داریم

قاسمی در پاسخ خبرنگاری که پرسید قرار اس//ت طی روزهای آت//ی نمایندگانی از اقلیم کردستان عراق جهت رایزنی در مورد برگزاری رفراندوم در این منطقه به تهران س//فر کنند، آیا ممکن اس//ت بعد از انجام این سفرها نظر ای//ران در ارتباط با برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان عراق تغییر کند؟ سخنگوی وزارت امور خارجه پاسخ داد: موضع ایران در ارتباط با این موضوع تغییرناپذیر است. موضع ما اساسی و اصولی اس//ت. ما ب//ر حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگ//ی عراق تاکی//د داریم و این موضوع از نظر ما قابل مذاکره نیس//ت. قاسمی با بیان اینکه ما با دولت مرکزی و همچنین همه اقوام و قبایل عراق و عشایر این کشور ارتباط داریم، عنوان کرد: روابط خوبی با اکراد داشته و داریم و ای//ن روابط میتوان//د ادامه پیدا کند. اکنون آقای طالبانی در تهران هستند ولی همانطور که گفتم اصول سیاست خارجی ما در ارتباط با موضوع مورد اش//اره ثابت اس//ت و تغییری نمیکند چراکه معتقدیم یکپارچگی در عراق و حفظ حاکمیت ملی در این کشور به نفع همه مردم عراق و همسایگان این کشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.