نامه به رییسجمهور یا طرح سه فوریتی؟

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاسی- یک جریان سیاسی در مجلس این بار به بهانه قرارداد توتال هجمه غیراصولی و بدون مبنای خود را متوجه دولت میکند. این جریان بدون در نظر گرفتن منافع ملی و نه طبق نظر اکثریت فراکسیون مورد نظر فضای کشور را به سمتی هدایت میکند تا سفید را سیاه نشان دهد. این بار حاجی دلیگانی این ماموریت را در دست گرفته و از طرح سه فوریتی برای توقف موقت قرارداد توتال در مجلس س//خن گفته است. او قرارداد بزرگ و سرنوشتساز کشور را زیرسوال میبرد و از کنار اشتغالزایی چندین هزار نفری به راحتی عبور میکند. او این بار از جانب دیگر اعضای فراکسیون والیی به دنبال جمعآوری امضا برای تصویب طرح مورد نظر خود است تا در این روزهای پرهیاهوی دولت، مجلس را از همراهی با دولت بازدارد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص انتقادهای برخی به این قرارداد گفت: بعضی از دوستان دوست دارند نقاط منفی را بزرگ جلوه دهند که این موضوع اصال درست نیست. برای این قرارداد کار مطالعاتی یکسالونیمه انجام شده و دهها جلسه برای بررسی این موضوع برگزار شد تا این قرارداد با منافع کشور مغایرت نداشته باشد. حتی متن قرارداد را برای رییس مجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد. البته این هنر ماست که بتوانیم از تمام ظرفیت داخلی خود در این قرارداد استفاده کنیم.

حس//ینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر در خصوص طرح س//هفوریتی برای توقف توتال اظهار داش//ت: به جهت آسیبهایی که در این قرارداد وجود دارد و کارشناسی الزم در آن صورت نگرفته و همچنین ضررهایی که متوجه منافع ملت ایران است، برای بررسی کارشناسی بیشتر طرح، طرح سهفوریتی تنظیم شده است. وی افزود: این طرح دولت را مکلف میکند روند این قرارداد با کنسرسیومی که طرف قرارداد است یعنی شرکت توتال و همچنین شرکت چینی و پتروپارس متوقف شود تا بررسی بیشتری صورت گیرد. نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسالمی همچنین تصریح کرد: در یکی از تبصرهها آمده است که کلیه قراردادهایی که در قالب قواعد ITC قرار است تنظیم شود تا کار کارشناسی در آنها صورت گیرد فعال متوقف شود تا روندهایی که در قوانین و تصمیمات کشور اخذ میشود اعمال شود، از جمله اجرایی شدن بند31 مصوبه دولت در سال 95 که در خصوص سند رازداری و محرمانگی قراردادهای نفتی است. حاجیدلیگانی در خاتمه اعالم کرد که این طرح در حال امضای نمایندگان است و امروز با قید سه فوریت تقدیم هیاترییسه مجلس میشود. این خبر در حالی از جانب دلیگانی مطرح شد که برخی از اعضای فراکسیون نمایندگان والیی از آن اظهار بیاطالعی کردند.

جبار کوچکینژاد اظهار کرد: چنین طرح فوریتی در مجلس مطرح نیست، ما در مورد قرارداد توتال در حال نگارش نامهای به رییسجمهور هستیم. وی در مورد محتوای نامه به رییسجمهور یادآور شد که در این نامه تاکید شده است قرارداد ایران با توتال برخالف قانون اساسی بوده و دارای ایراداتی است و سلطه بیگانگان را بر ما بیشتر میکند. نماینده مردم رشت در مجلس گفت: این نامه در یکی- دو روز آینده به رییسجمهور ارائه میشود. محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینیشهر و دیگر عضو فراکسیون والیی مجلس نیز از تهیه طرح سه فوریتی اظهار بیاطالعی کرد و گفت: چنین موضوعی در فراکسیون نمایندگان والیی مجلس مطرح نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.