دستاوردهایبرجام،رفعممنوعیتتحصیل دانشجویانایرانی

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه امکان حضور جمهوری اسالمی ایران در صحنهه//ای علم//ی و بینالمللی وجود دارد، گف//ت: فعالیت ایران در عرص//ه علمی خارج از کش//ور باعث میشود این کشور با اقتداری جدید در جهان حضور فعال داشته باشد. به گ//زارش ایرنا، محمد جواد ظریف در نشستی با عنوان »فرصتهای علمی و فناوری پیشروی کشور و دیپلماسی علمی« افزود: رفع ممنوعیت تحصیل دانشجویان ایرانی در برخی رشتههای دانش//گاهی در دانش//گاههای خارج از کش//ور در جریان مذاکرات برجام یکی از دستاوردهای قابل توجه این توافق است.

رییس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه قدرتهای منطقه برای کسب مش//روعیت و امنیت ن//گاه به خارج دارن//د، گفت: برجس//تگی جمهوری اس//المی ایران در منطقه منبعث از روحیه اس//تقاللطلبی مردم کشور اس//ت. وی ادام//ه داد: م//ا در دنیای پرتحولی زندگی میکنیم که مفاهیم و ابزارها در آن ایستا نیستند.

ظریف یادآورشد: زمانی در قرن 19 از مجموعههایی همچون قادر مطلق صحبت به می//ان میآمد، حاکمانی وجود داش//تند که حاکمیت آنها بر روابط انسانی مطلق بود، اما در دوران گ//ذار پ//س از جنگ س//رد، امروزه روند کاهشی ابرقدرت بودن کشورها در رواب//ط بینالملل ب//ه پایان خود رسیده و دولتها دیگر تعیینکنندگان مطلق روابط بینالملل نیستند، بلکه کنشگران غیرحکومتی جدیدی ظهور و نمود پیدا کردهاند که سابقا بیشتر در حوزههای اقتصادی فعالیت میکردند اما در حال حاضر در حوزههای امنیتی و سیاسی وارد شدهاند.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: برخی از این کنشگران از عملکردی مثبت برخوردارن//د مانند حزباهلل و برخ//ی دیگر کارک//ردی منفی دارند مانند داع//ش. همچنین تنوعپذیری ابزار قدرت از دیگر مشخصات دوران س//ابق در روابط بینالملل بود، بدین معنی که تع//داد و کمیت ابزارآالت جنگی و نظامی مالک مشخصی برای ارزیابی قدرت یک کش//ور محسوب میش//د و بعدها قدرت اقتصادی به آن افزوده شد.

ظریف تصری//ح کرد: ام//روزه اما پارامترها و مناب//ع متنوع دیگری به ملزوم//ات قدرت یک کش//ور اضافه شدهاند و مجموعه این عوامل، قدرت نفوذ یک کش//ور را افزایش میدهند. بنابرای//ن افزای//ش نف//وذ و کاه//ش آسیبپذیری از جمله ابزارهای الزم در تعیین قدرت یک کشور محسوب میش//وند.ظریف در ادامه به تشریح وظای//ف وزارت امورخارجه پرداخت و مهمتری//ن وظای//ف س//هگانه این وزارتخانه را در حوزه صادرات، صدور کاالهای غیرنفتی، صدور خدمات فنی و مهندسی و صدور نیروهای کارآمد و در حوزه واردات، جذب گردش//گر و به عبارت دیگ//ر واردات جهانگرد، واردات سرمایه و جذب علم و فناوری عنوان کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.