تروریسمجدیددرپیافزایشتعداد قربانیانخوداست

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر کشور با اشاره به اینکه ما متعهد هستیم با تروریسم در هر لباس و تفکری که آرامش، صلح و امینت جامعه را برهم بزند،برخوردکنیم،گفت:اینتعهدمیثاق ما با شهدای انقالب اسالمی و شهدای ترور است. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در اجالس کارگروه عملیاتی پروژه کالکان )بررس//ی س//ازوکارهای مبارزه با تروریسم( که با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمان اینترپل درتهران برگزارش//د،اظهارکرد:درقرن حاضرجرائمسازمانیافتهفراملیتهدیدی برایجامعهجهانیبهویژهبشریتبهشمار میآید.وقوعایننوعجنایاتووجودعامل آن خارج از محدوده مرز یک کش//ور، این نوع جرائم را دارای خصیصه فراملی کرده و این امر به عنوان یکی از معضالت اصلی، دولتهاوسازمانهایبینالمللیمربوطهرا در جهت حفظ و تامین امنیت بینالمللی به فعالیت واداشته است.وی در ادامه افزود: پدیده تروریسم یکی از مهمترین جنایات سازمانیافته فراملی است. در بیشتر اسناد س//ازمان ملل متحد هم تروریس//م یک خطرجدیبرایصلحوامنیتبینالمللی نامیده شده است.رحمانی فضلی با اشاره به اینکه عمدی بودن، خشونتآمیز بودن، دارای هدف بودن، وحش//تآفرین بودن، پی//روی نکردن از قوانین و قواعد متعارف از ویژگیها و اجزای تروریسم نوین است، وقوع حوادث تروریستی مانند حادثه 11 س//پتامبر، بمبگذاری در مرکز تجارت جهانی، حمله به متروی توکیو و حوادث تروریستی در ایران، افغانستان، پاکستان، سوریه عراق، نیجریه و در میان کشورهای اروپای//ی و آفریقایی را نش//انگر تغییرات اساسی در انگیزه اهداف، راهبردها، ابزار و جغرافیای تروریسم دانست.وی با اشاره به اینکه تروریسم جدید در پی افزایش تعداد قربانیان خود است، گفت: این مساله یکی از نقاط افتراق تروریسم سنتی و تروریسم نویناست.درتروریسمسنتی،تروریستها خواهانآنبودندکهتعدادمشاهدهکنندگان حادثه تروریستی افزایش یابد در حالی که در تروریس//م جدید عالوه بر این مساله، تروریستها خواهان نابودی تعداد زیادی از مردم هستند. از این رو تروریسم نوین خشنترینشیوههارابرایرسیدنبههدف به کار میبرد و تاکتیک مشخص و اصلی آنهمعملیاتانتحاریاست.البتهتروریسم نوین به دنبال استفاده از سالحهای کشتار جمعی هم هست و در پی به دست آوردن یا تولید سالحهای شیمیایی، میکروبی، بیولوژیکیوحتیهستهایاست.وزیرکشور خاطرنشانکرد:تروریسمنویندارایاهداف ساختارشکنانهدرنظامبینالمللاست.آنها دارای اهدافی هستند که در ساختار نظام بینالمللیکنونیقابلتحققنیست،ازاینرو عمدتا آنها رویکرد ساختارشکنانه نسبت به نظام بینالملل دارند. بنابراین مذاکره یا تالش برای مصالحه با آنها معموال بیثمر اس//ت. گروههایی نظیر القاعده و داعش تروریسم را امری ارزشی و مقدس دانسته بنابراین هیچگونه تسامحی نداشته و از آن دست برنمیدارند. تروریسم نوین عالوه بر اهدافیچونقدرتطلبی،منفعتجویییا ملیتگرایی،اهدافدیگریازقبیلمذهب، هویتوجهانیشدنرادرخودمیگنجاند وبهرستگاریپسازمرگنیزمیاندیشد. ویافزود:البتهضروریاستکهاشارهشود بهرهبرداریعامالنتروریسمنوینازعقاید شبهمذهبی به این معنا نیست که ادیان الهی به ویژه اسالم مشوق یا تاییدکننده تروریسمهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.