الیحه »نهاد ملی حقوق بشر« منافاتی با فعالیت قوه قضاییه ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-معاونحقوقیرییسجمهوربابیاناینکهالیحه»نهادملیحقوق بشر« منافاتی با فعالیت قوه قضاییه ندارد، گفت: به دنبال ایجاد یک نهاد ملی حقوق بشری هستیم که نمایندگانی از سه قوه در آنجا باشند. مجید انصاری درباره سرنوشت قانون جامع خدمات کشوری که برای جلوگیری از فیشهای نجومی در دس//ت تهیه بود، گفت: این الیحه در دس//تور هیات دولت است، رسیدگی شده و برای رفع چند اشکال جزیی در حال بررسی است. معاون حقوقی رییسجمهور با بیان اینکه اجرای قانون جامع خدمات کشوری آزمایشی بوده و چند سال تمدید شده است، گفت: ما موارد اصالح این قانون را آماده کردهایم و مراحل نهایی آن در دولت طی میشود. انصاری همچنین درباره تهیه الیحه »ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی« که در دستور کار معاونت حقوقی قرار دارد و گفته میشود این الیحه موازیکاری با ستاد حقوق بشر در قوه قضاییه دارد، گفت: این موازیکاری نیست، نهادی در قوه قضاییه است به نام ستاد حقوق بشر، کار خود را انجام میدهد که ظاهرا مصوباتی هم در شورای عالی امنیت ملی داشته است و موثر هم بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.