جریانی که سپاه را میکوبد، خنجر از رو بسته

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب-رییسسازمانبسیجمستضعفینگفت:مقاممعظمرهبریبا آیندهنگریای که دارند، بهترین تدابیر را برای آینده انقالب دیدهاند و بر این اساس فرامین را به بسیج دادهاند. سردار غالمحسین غیبپرور با بیان اینکه همه ارزشهای انسانی و اسالمی در حد اعالی آن در دفاع مقدس وجود دارد، تصریح کرد: وجود امام در راس حکومت و انقالب به هشت سال دفاع مقدس مشروعیت داد و نهتنها ایران بلکه انسانیت و اسالم را سرافراز کرد. دستگاهها و وزارتخانههایی که در راهیان نور دخیل هستند، آن را یک نعمت و فرصت بسیارخوببدانندوبهآننگاهیخوشوازرویرفعتکلیفنداشتهباشند.او یکیازمولفههایاصلیانقالباسالمیرامردمیبودنآندانستوبیانکرد: کسانی که دم از مردم میزنند، اگر به این اصل اعتقاد داشتند، سپاه را که یک نهادمردمیاست،هرگزنمیکوبیدند.آنگروهیکهخنجرازروبستهوسپاه رامیکوبند،گماننکنندمافکرمیکنیمرفتارآنهاازرویجهالتاست.مابه اینقضیهباتردیدنگاهمیکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.