همراهی مردم برای جلوگیری از افزایش مصرف بیرویه برق

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- مع//اون اول رییسجمهور گفت: افزایش مصرف بیرویه برق چالشینگرانکنندهبرایکشوراستوجلوگیریازاینروندتنهاباهمراهی و همکاری مردم میسر است. اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی انرژی با اشاره به گزارش نماینده وزارت نیرو درباره روند افزایشی مصرف برق در کشور افزود: اگر مردم همکاری الزم را در راستای اصالح الگوی مصرف انرژی با دولت انجام ندهند، تالشهای وزارت نیرو به تنهایی نتایج چندانی دربر نخواهد داشت. وی همچنین با اشاره به یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه درباره تشکیل کارگروه هماهنگی صادرات برق و گاز طبیعی، اظهار داشت: الزم است چارچوب روشنی برای صادرات برق و گاز تعیین شود تا شرکتهای خصوصی متقاضی صادرات برق و گاز بتوانند در این چارچوب و براساس ساز و کاری مشخص فعالیت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.