جمنا با رییسی و قالیباف تعامل نزدیک دارد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی با اشاره به ارتباط تشکل متبوعش با ابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف، گفت: هیات رییسه شورای مرکزی با آنان در تعامل است و به ویژه با رییسی درباره نحوه ادامه فعالیت با آنها مذاکراتی داشتهاست. لطفاهلل فروزنده در پایان هفدهمین جلسه شورای مرکزی جمنا درباره جزییات این نشست، اظهار کرد: مهمترین مسایلی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت، ادامه مذاکرات درباره راهبردهای جبهه برای پیشبرد اهداف و رسالتهای آن بود. وی با بیان اینکه رس//الت جبهه در اساسنامه روشن شده است، گفت: بحث این روزهای شورای مرکزی تعیین راهبردهای دقیق و موثر برای پیشبرد اهداف جبهه با توجه به تجربه چند ماهه شکلگیری جبهه مردمی و حضور موثر آن در انتخابات گذشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.