تضارب آرا و افکار، الزمه جامعه است

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا-معاونسیاسیوزارتکشورگفت:تضاربآراوافکار،الزمهجامعه است اما هرگونه اقدامی که بخواهد به امنیت ملی، وحدت و یکپارچگی آسیب برساند، قابل قبول نیست. علیاصغر احمدی درباره رفتار برخی از گروهها و جریانهای سیاسی طی هفتههای اخیر گفت: هر اقدامی که بخواهد به امنیت ملی، وحدت و یکپارچگی آس//یب برساند، قابل قبول نیست. وی با اشاره به آتشبس سیاسی که این روزها مطرح شده و بعد هم باز پس گرفته میشود، عنوان کرد: منظور از آتشبس را نمیفهمم. مگر آتشی روشن شده است که آتشبس را بیان میکنند. وی افزود: بر کسی پوشیده نیست که نقد برنامه و عملکرد به نفع همه است و اگر این اتفاق بیفتد، قطعا میتوان بهتر گام برداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.