آخرین دفاعیات متعرضان به سفارت عربستان

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- وکیل مدافع تعدادی از متعرضان به سفارت عربستان گفت: آخری//ن دفاعیات تعدادی از متعرضان به س//فارت عربس//تان و وکالی مدافع آنان در برابر اتهامات وارده در دادگاه تجدیدنظر اخذ شد. مصطفی شعبانی با بیان اینکه جلسه تجدیدنظر این متهمان در شعبه 53 دادگاه تجدیدنظرتهران برگزار شد، افزود: این نخستین و آخرین جلسه دادگاه تجدیدنظر بود که دفاعیات انجام شد. وکیل تعدادی از متعرضان به سفارت عربستاناظهارکرد:01 نفرازمتهماناعتراضکنندهبهرایبدوی،آخرین دفاعی//ات خود را بیان و وکالی آنان نیز از این متهمان در برابر اتهامات وارده دفاع کردند. شعبانی با بیان غیرعلنی بودن دادگاه، گفت: با توجه به اخذ آخرین دفاعیات، باید منتظر رای دادگاه باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.