رشد اقتصادي مثبت با اهرم نفت

Jahan e-Sanat - - News -

وزارت اقتصاد با ارائه تحليلهاي جديد از وضعيت قيمت نفت خام ايران و جهان، از پيشبيني نرخ رش//د 3/3 و 4/3 درصدي اقتصاد ايران در س//الهاي 2017 و 2018 ميالدي خبر داد.

نگاهيبهروندقيمتهادربازارجهانينفتدرماهآوريل7102 نشانميدهد هر بشكه نفت خام آمريكا در اين ماه با سه درصد رشد به 51/06 دالر رسيد. در عينحالهربشكهنفتخامبرنتدريايشمال95/25 دالروهربشكهنفتخام اوپك نيز در اين ماه 51/34 دالر بود كه دو درصد رشد نشان ميدهد.

بر پايه اين گزارش، قيمت هر بش//كه نفت خام ايران در ماه آوريل 2017 )ارديبهش//تماه( با 1/7 درصد رشد، 51/12 دالر بود. رشد اقتصادي ايران در س//ال 2017 ميالدي به ميزان 3/3 درصد و براي سال آينده ميالدي نيز 4/3 درصد برآورد شده است.

متوسط نرخ رشد اقتصادي جهان در سالجاري ميالدي 3/5 درصد و براي س//ال 2018 نيز 3/6 درصد است كه مقايس//ه آن با نرخ رشد اقتصادي ايران حاكي از فراهم بودن شرايط مناسب رشد اقتصادي در ايران طي امسال و سال آينده ميالدي است.

با اين حال پيشبينيها نش//ان ميدهد رشد اقتصادي در برخي كشورها مانند چين در س//الجاري ميالدي به مراتب بيش//تر از ايران و به ميزان 6/6 درصد و در سال آينده ميالدي نيز 6/2 درصد خواهد بود. همچنين براي كشور هندوس//تان نيز در سالجاري 7/2 درصد و در سال آينده ميالدي 7/7 درصد رشد اقتصادي برآورد شد.

تحليلها نشان ميدهد تقاضاي جهاني نفت اوپك در سالجاري ميالدي به 31 ميليون و 73 هزار بش//كه در روز خواهد رسيد كه اين ميزان نسبت به 32 ميليون و 47 هزار بشكه نفت خام توليدي اوپك در سال 2016 ميالدي كمتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.