مدت انقضاي رفع سوء اثر چك 3 ساله شد

Jahan e-Sanat - - News -

با ابطالل بخشنامه بانك مركزي توسط ديوان عدالت اداري، رفع سوءاثر چكهاي برگشتي از هفت سال به سه سال كاهش يافت.

ديوان عدالت عدالت اداري بخشنامه بانك مركزي درخصوص افزايش مدت زمان انقضاي رفع سوء اثر چكهاي برگشتي را ابطال كرد. تبصره بند 6 ماده 81دستورالعمل حساب جاري كه طي بخشنامهاي به شبكه بانكي ابالغ شده داراي مغايرتهايي با قوانين باالدستي كشور است. اين دستورالعمل يعني افزايش مدت انقضاي رفع سوء اثر چكهاي برگشتي )از دو سال به هفت سال( به كليه چكهاي برگشتي موجود در سامانه بانكي كشور تسري داده شده است. اين تبصره بخشنامه بانك مركزي با اصول 169 قانون اساسي و مواد 169 و 4 قانون مدني كه انجام عمل با عطف به ماسبق قوانين را جرم نميداند، متعارض است. در راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري آمده است، بخشنامه مذكور متضمن تعيين مدت هفت سال براي رفع سوء اثر چكهاي برگشتي به علت مغايرت با ماده12 قانون اصالح قانون چك مصوب سال 72 در تعيين مدت سه سال براي رفع سوء اثر از چك برگشتي مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 92 ابطال ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.