بيمه البرز تنديس طاليي گرفت

Jahan e-Sanat - - News -

شركت بيمه البرز به خاطر اقدامات موثر در حفظ كرامت مصرفكننده و عملي كردن فرهنگ استفاده از كاال و خدمات ايراني موفق به دريافت تندي//س طاليي و لوح قدرداني حمايت از تولي//د و خدمات داخلي در »كنفرانس ملي س//اخت ايران« شد. به گزارش جهان صنعت به نقل از روابطعموميبيمهالبرز،دراينكنفرانسكهباحضورمصطفيپورمحمدي، وزير دادگستري، الهام امينزاده، دستيار ويژه رييسجمهور در امور حقوق شهروندي، دكتر رحمتي، مشاور رياستجمهوري، حميدرضا فوالدگر، نماينده مجلس شوراي اسالمي و غالمحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران برگزار شد، امير ساسان ترابيزاده، معاون برنامهريزي و فناوري اطالعات بيمه البرز به نمايندگي از سوي مديرعامل اين شركت نشان طاليي و لوح قدرداني حمايت از توليد و خدمات داخلي را دريافت كرد. بر اساس اين گزارش شركت بيمه البرز در راستاي ارائه بهترين خدمات بيمهاي به هموطنان و حمايت از نوآوري در خدمات ملي، طي پنج سال گذشته دو طرح نوين بيمه اميدآفرين )جبران هزينههاي درمان سرطان( و بيمه تولد )جبران هزينههاي درمان ناباروري( را ابداع و بهطور انحصاري عرضه كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.