رشد47 درصديتسهيالتقرضالحسنه بانك ملي

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان تسهيالت قرضالحسنه پرداختي از سوي بانك ملي ايران طي سالگذشته)5931(نسبتبهسالقبل54درصدونسبتبهنخستين س//ال فعاليت دولت تدبير و اميد (1392) معادل 74 درصد رشد كرده است. به گزارش جهان صنعت به نقل از روابطعمومي بانك ملي ايران، اين بانكدرسال2931 بيشاز61 هزارميلياردريالتسهيالتقرضالحسنه پرداخت كرده و اين عدد در سال بعد با رشد 29 درصدي به بيش از 21 هزار ميليارد ريال رسيده است.

محدوديت منابع در سال 1394 باعث كاهش هشت درصدي ميزان تسهيالت پرداختي شد اما در سال 1395 اين رقم 45 درصد بيشتر شده و به عددي حدود 29 هزار ميليارد ريال رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.