انباشت مطالبات غيرجاري بانكها

Jahan e-Sanat - - News -

معاون اقتصادي بانك مركزي بيتوجهي به موضوع ثبات مالي را باعث از دست رفتن نرخ رشد مثبت اقتصادي، تورم پايين و ثبات بازار ارز دانست. پيمان قرباني گفت: مقوله ثبات مالي در حال حاضر از مسايل بسيار مهم در كشور ماست. معاون اقتصادي بانك مركزي اظهار داشت: ثبات مالي به وضعيتي اطالق ميشود كه نظام مالي كشور بتواند عملكرد خود را در هدايت منابع به سمت فعاليتهاي مولد، كارآمد و مفيد داشته باشد و در مقابل شوكهاي وارده نيز به خوبي پايداري نشان بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.