نمایش قدرت اپوزیسیون ترکیه در استانبول

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-هزارانمعترضبهقانونجدیدضدترورژاپنبرایبیانعصبانیت خودازاینقانونبهخیابانهایتوکیورفتند.جمعیتیکهطبقگزارشمحلی هشت هزار نفر بود، برای محکوم کردن این تدابیر ضد ترور و جنجالی که ماه پیشدرژاپنتصویبشد،درپارکمرکزیشینجوکوجمعشدند. در51 ژوئن،الیحهایموسومبهضدتوطئهتوسطدولتژاپنتصویبشد؛الیحهای که برای مبارزه با تروریسم و جرائم سازمانیافته است. این الیحه جدید، نیرو و قدرت ماموران دولت را برای کنترل و دستگیری گروههای تبهکار سازمان یافته که اقدامی جنایی را طرحریزی کردهاند، بیشتر میکند.

یورونیوز- نخستوزیر تونس بنا به دعوت دونالد ترامپ در یک سفر کاری رسمی کشورش را به مقصد واشنگتن ترک کرد.یوسف الشاهد در راس یک هیات رسمی عالیرتبه بنا به دعوت دونالد ترامپ کشورش را به مقصد واشنگتن ترک کرد. این سفر رسمی روز 12 ژوئیه 21) تیر( به پایان میرسد. این سفر همزمان با جشنهای دو کشور به مناسبت دویستوبیستمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو طرف انجام شده است. براساس بیانیه دفتر نخستوزیری تونس، در این سفر راههای بیشتر تقویت همکاری میان دو کشور در عرصههای مختلف، افزایش هماهنگی جهت رویارویی با چالشهای مشترک که در راس آن تروریسم و رادیکالیسم قرار دارند، مورد بررسی قرار میگیرد.

دویچهوله-دولتآلمانانتقالسربازان،هواپیماهاوتجهیزاتنظامیخود راازپایگاهاینجرلیکترکیهبهاردنآغازکرد.باخروجسربازانآلمانیاختالفات میان آلمان و ترکیه، به عنوان اعضای ناتو همچنان به قوت خود باقی است.

اشپیگلآنالینیکشنبهگذشتهنوشتاطالعاتیدردستداردکهبراساس آن نیروهای ارتش آلمان برنامه خروج از پایگاه هوایی اینجرلیک به اردن را آغاز کردهاند.طبقگزارشاشپیگلابتداهواپیماهایسوخترسان،اینجرلیکرابه مقصد اردن ترک خواهند کرد. در گامبعدی قرار است هواپیماهای تجسسی تورنادو و تجهیزات آن به اردن انتقال یابند.

-BBC راهپیمایی سه هفتهای اپوزیسیون ترکیه به نام مارش عدالت با برگزاری یک میتینگ میلیونی در استانبول به پایان رسید. این راهپیمایی به ابتکار رهبر حزب جمهوریخواه خلق (CHP) در آنکارا آغاز شده بود.

میتینگ پایانی مارش عدالت یکشنبه گذشته با شرکت صدها هزار نفر از مخالفان رییسجمهور ترکیه در استانبول برگزار شد. در این تجمع میلیونی، کمالقلیچداراوغلوسخنرانیکرد.اوکهمبتکراینراهپیمایی524 کیلومتری از آنکارا تا استانبول بود، در سخنرانی خود گفت: ما برای عدالت راهپیمایی کردیم، عدالتی که اینجا وجود ندارد.رهبر حزب جمهوریخواه خلق ضمن انتقاد از سیاستهای اردوغان گفت: ما به خاطر نمایندگان مجلس و روزنامهنگارانی که در زندان هستند، اینجا هستیم. به خاطر استادانی که از دانشگاه اخراج شدند، اینجا هستیم. پس از کودتای نافرجام ترکیه در تابستان سال گذشته دولت اردوغان با اعالم حالت فوقالعاده به بازداشت و اخراج بسیاری از منتقدان و مخالفانش به بهانه دست داشتن در کودتا اقدام کرد.شرکتکنندگان در این تجمع در حالی که پرچمهای بزرگ ترکیه را در دست داشتند، فریاد میزدند: »عدالت، برابری، حکومت قانون«. به گفته نماینده حزب جمهوریخواه خلق در پارلمانترکیه،تعدادشرکتکنندگاندراینتجمعیکمیلیونو006 هزارنفر بودهاست.51 هزارنیرویپلیس،امنیتاینتجمعرابرعهدهداشتند.محرک اصلیبرگزاریاینمارشدستگیریانیسبربراوغلونمایندهحزبجمهوریخواه خلقدرپارلمانترکیهبودکهروز51 ژوئنبازداشتشد.رییسجمهورترکیه، قلیچداراوغلو مبتکر این مارش را به حمایت از تروریسم متهم و این راهپیمایی را حرکتی در پشتیبانی از تروریسم قلمداد کرده بود. تجمع میلیونی استانبول بازتاب وسیعی در مطبوعات و رسانههای ترکیه داشت هرچند روزنامههای طرفدار دولت از آن با عنوان مارش خائنان نام بردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.