کاهش رشد اقتصادی آمریکا در نیمه 2017

Jahan e-Sanat - - News -

با وجود وعدههای انتخاباتی ترامپ و بهبود اوضاع صنعتی و اشتغال در آمریکا رشد اقتصادی این کشور در نیمه نخست سال 2017 بسیار کمتر از آن چیزی بود که انتظار میرفت.

ب//ا وجود وعدههای انتخاباتی ترام//پ برای بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا و همچنین بهتر ش//دن شرایط اش//تغال و صنعت در این کشور رشد اقتصادی آمریکا در نیمه نخست سال 2017 به میزان قابل توجهی کمتر از میزانی بود که انتظار میرفت.

باوجود ترغیب اولیه از سوی ترامپ برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و باال بردن اعتماد مصرفکننده در طول انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر در ماههای گذشته به دلیل عدم اعمال سیاستهای محرک اقتصادی مناسب از سوی کاخ سفید و اجرای سیاستهای تشدید اقتصادی از سوی بانک مرکزی این کشور چشمانداز رشد اقتصادی آمریکا تیره شده است.

اگر چه شاخصهای کالن اقتصادی آمریکا در نیمه نخست سال جاری بهبود یافته اما به طور کلی شرایط اقتصادی آمریکا امیدوارکننده به نظر نمیرسد. درسال 2016 اقتصاد آمریکا رشد اسمی 2/95 درصدی را تجربه کرد. به طور کلی رشد اقتصادی آمریکا طی هشت سال گذشته در سطح پایینی قرار داشته چراکه کسری بودجه و کسری تجارت پایین بودن افزایش درآمد خانوار و وجود تهدید نس//بت به خروج سرمایه در بسیاری از بخشهای اقتصادی این کشور رشد اقتصادی آن را تحت تاثیر قرار داده است.

بانک مرکزی آمریکا نیز از اجرای سیاستهای محرک اقتصادی خود از طریق افزایش نرخ بهره که طی دو سال گذشته اجرایی کرد عقبنشینی کرده و در تالش است تا شرایط پولی در این کشور را به حالت عادی بازگرداند. بسیاری بر این باورند یکی از دالیل پایین بودن رشد ناخالص داخلی آمریکا به دلیل تاخیر باال در اجرای برخی اصالحات اقتصادی از سوی کاخ سفید بوده است.

هفته گذشته دونالد ترامپ طی توئیتری اعالم کرد که شاخصهای کالن اقتصادی آمریکا بهبود یافتهاند. در حال حاضر اقتصاد آمریکا با چندین چالش بزرگ روبهرو است که شامل کاهش تقاضا برای دریافت اعتبار، کاهش مالیات فدرال و عدم هماهنگی سیاستهای اجرایی هستند اما فقط به اینها محدود نمیشوند.

با باال رفتن نرخ بهره در آمریکا توس//ط بانک مرکزی این کشور به کاهش درخواست ارائه اعتبار منجر شده است. از سوی دیگر حجم بدهیهای خانوارها در آمریکا افزایش قابل توجهی را داشته و بدهی کارتهای اعتباری در آمریکا به رقم یک هزار میلیارد دالر رسیده است. از سوی دیگر حجم وامهای دانشجویی و خرید خودرو در آمریکا نیز به باالی یک هزار میلیارد دالر افزایش یافته است. پایین بودن درآمد خانوار نیز به باال رفتن بدهی آنها و کاهش خرید در این کشور منجر شده است. تالشهای بانک مرکزی این کشور برای بهبود اوضاع اشتغال نیز موفقیت کمی داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.