ذخیره ارزی 340 میلیارد دالری قطر

Jahan e-Sanat - - News -

یورونیوز- رییس بانک مرکزی قطر میگوید آن کشور ذخیرهای 340 میلیارد دالری دارد که میتواند در برابر هرگونه شوک ناشی از انزوا و قطع رابطه عربستان و متحدانش، بهکار آید. بیش از یک ماه از قطع رابطه عربستان، بحرین، مصر و امارات با دوحه میگذرد.

عبداهلل بن محمد بن سعود آل ثانی گفت ذخیره ارزی آن کشور نشانگر اعتبار سیستم مالی حاکم بر آن است. این مقام دولتی قطر میگوید: پول کافی برای آنکه جلوی هرگونه شوک ناشی از قطع رابطه و انزوا را بگیریم، داریم.

عبداهلل بن محمد بنسعود آلثانی گفت: بانک مرکزی قطر، 40 میلیارد دالر ذخیره و مقادیری طال دارد و صندوق سرمایهگذاری آن کشور نیز 300 میلیارد دالر ذخیره دارد که میتواند بهصورت نقدینه درآورد.

سازمان سرمایهگذاری قطر، دربرگیرنده شرکت سرمایهگذاری و صندوق ارزی دولت آن کشور است. این نهاد در سال 2005 میالدی تشکیل شده و هدف از تشکیل آن نیز مدیریت بر مازاد درآمد ناشی از فروش نفت و گاز قطر و سرمایهگذاری آن در بازارهای جهانی است. بنابر گزارشها این سازمان سهامدار شماری از شرکتهای بزرگ خارجی، از جمله 17 درصد از سهام گروه فولکسواگن، 13 درصد از سهام موسسه مالی بارکلیز و یا چهار درصد از سهام توتال است.

رییس بانک مرکزی قطر، مانند دیگر اعضای بلندپایه آن کشور، اتهامهای واردش//ده به دوحه از طرف عربستان و متحدان آن را رد کرده است. سعود آلثانی میگوید: سازوکارهای مالی کشورش ارتباطی با گروههای تروریستی ندارند و از تحقیقات در این مورد هم استقبال میکند. رییس بانک مرکزی قطر گفت: دولت آن کشور با صندوق بینالمللی پول و دیگر سازمانها، برای وضع، حسابرسی و بازبینی قوانین همکاری میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.