اتریش وزیر اقتصاد ترکیه را راه نداد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- دولت اتریش به وزیر اقتصاد ترکیه که قرار بود در مراسمی به مناسبتسالروزکودتاینافرجام51 ژوئیهسخنرانیکند،اجازهورودنداد.

سخنگوی وزارت خارجه اتریش اعالم کرد: اخبار منتشر شده درباره اجازه ندادن به وزیر اقتصاد ترکیه برای ورود به کش//ور تایید میش//ود. همچنین چند روز گذشته دولت هلند علیه سفر معاون نخستوزیر ترکیه برای حضور در مراسمی به مناسبت سالروز 15 ژوئیه واکنش نشان داده و از وی خواس//ته بود که به این کش//ور سفر نکند. وزارت خارجه هلند در بیانیهای اعالم کرده بود: با توجه به ش//رایط کنونی و روابط موجود میان دو کشور سفر تورکش یا هر فردی از کابینه ترکیه به هلند چندان مطلوب نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.