اوباما به سیاست باز میگردد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-رییسجمهورسابقآمریکاقراراستبابهعهدهگرفتنرهبرییک کمیتهبهمسیراصلیسیاستبازگرددوبهدموکراتهاکمککندتاباتغییر حدود حوزههای انتخاباتی، حزب جمهوریخواه را به چالش بکشند.

باراک اوباما از قدرت و نفوذ خود برای حمایت از یک کمیته دموکراتیک استفاده خواهد کرد که قصد دارد از طریق تنظیم شکایتنامه، تقسیمبندی غیرمنصفانهحوزههایانتخاباتیرابهچالشبکشد.اینتقسیمبندیحوزههای انتخاباتی روند تغییر حدود حوزههای انتخاباتی است تا یک حزب با تضمین اینکه طرفداران حزبش در یک منطقه متمرکز هستند بتوانند در انتخابات مزایایی به دست آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.