تور عربی اردوغان برای حل بحران قطر

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- رییسجمهور ترکیه برای کاهش تنش و حل بحران میان قطر و کشورهای تحت نفوذ عربستان، سفری به کشورهای عرب حوزه خلیجفارس خواهد داشت.رجب طیب اردوغان که میانه خوبی با قطر دارد میخواهد در این باره میانجیگری کند. او حین بازگشت ازهامبورگ به خبرنگاران گفت: پس از 15 ژوئیه یک سفر ویژه دیپلماتیک خواهم داشت و میخواهم بار دیگربهمنطقهخلیجفارسسفرکنم.ممکناستبتوانیمباسفربهمنطقه به احیای مجدد مذاکرات کمک کنیم. قصد داریم به قطر، کویت و خصوصا عربستانبرویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.