تاکیددبیرکلناتوبرافزایشهمکاریبااوکراین

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- دبیرکل ناتو در کیی//ف از عزم این نهاد نظامی برای تعمیق همکاریها با اوکراین خبر داد.

ینس استولتنبرگ گفت: ناتو به طور فعال از تمامیت ارضی، حاکمیت نهادهایدموکراتیکونیروهایمسلحاوکراینحمایتمیکند.ویافزود:ناتو بههمکاریخودبااوکرایندرمسایلمربوطبهدفاعملی،اصالحاتاقتصادی و گسترش رفاه و توسعه ادامه میدهد. دبیرکل ناتو دیروز در ادامه سفر خود به کییف با رییسجمهور اوکراین، نخست وزیر و رهبران احزاب پارلمانی این کشور به طور جداگانه دیدار و گفتوگو کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.