تعطیلی71 رآکتورهستهایفرانسهتا5202

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز-وزیرمحیطزیستفرانسهدیروزاعالمکرد،فرانسهممکناست تاسال5202،71 رآکتورهستهایخودراببنددزیرادولتبهدنبالکاهش سهم نیروگاههای اتمی در بخش تامین برق است.

نیکالس اولو به تصمیم نخستوزیر جدید فرانسه مبنی بر ادامه دادن هدف دولت پیشین برای کاهش سهم بخش هستهای در تامین برق مورد نیاز فرانسه از 75 درصد فعلی به 50 درصد اشاره کرد. وزیر محیطزیست فرانسه اضافه کرد: واضح است برای رسیدن به این هدف، کافی است تعدادی مشخصازرآکتورهابستهشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.