شوكناكارآمدينهادهايماليدربورس

Jahan e-Sanat - - News -

با افزايش جذابيت بازار سهام و اينكه اين بازاربتواندسودبيشترينسبتبهبانكهابه سهامدارانپرداختكندشاهدكوچنقدينگي ازبازارپولبهسمتبازارسرمايهخواهيمبود. اقتصاد حاكم بر كشور يكي از داليل عدم رونق معامالت در ب//ورس و افزايش ركود دراين حوزه اس//ت كه بر گزارشات منتشر شده شركتها نيز تاثير گذاشته است. در حال حاضر بنگاهها و صنايع كشور با كمبود نقدينگي مواجه هستند و كاهش نرخ سود بانكيودرپيآنبهرهتسهيالتهمتاكنون نتوانستهنقدينگيموردنيازشركتهارافراهم كند. بيشك تا زماني كه مشكالت صنايع وشركتهابهويژهدرزمينهتاميننقدينگي برطرف نشود، نميتوان به رونق اقتصادي و گ//ذر از ركود اميد داش//ت و مادامي كه اقتصاد رونق نيابد نميتوان به ادامه رشد و رونق در بازار سهام دل بست. در اين ارتباط قاسم محسني، عضو شوراي عالي بورس كه سوابقيهمچونرياستكميتهبرنامهريزي، سياس//تگذاري و مديريت ريسك سازمان بورس و مركز تحقيقات بورس را در كارنامه دارد به بررس//ي چرايي ناكارآمدي و ركود حاكم بر بورس پرداخت و به قدس آنالين گفت: س//ال 92 كشور تحوالت مختلفي را پشت س//ر گذاشت به نحوي كه شاهد رشد منفي اقتصادي و رسيدن آن به صفر درصد بودي//م، هرچند به تدريج اندكي بر رش//د اقتصادي افزوده شد. با توافق برجام و برداش//ته شدن تحريمهاي نفت، بخش نفتي رشد يافت به نحوي كه امكان توليد و ص//ادرات نفت و گاز براي كش//ور فراهم ش//د. در مجموع نسبت به دورههاي اخير درسال59 رشداقتصاديبهتريراتجربه كردهاي//م. وي در اينب//اره افزود: بورس نيز بعدازرياس//تجمهوريس//ال29 شاهد تحوالتمختلفيبود.هرچندبعدازانتخابات رياستجمهوري س//ال 92 شاخص براي مدت محدودي افزايش يافت اما به دليل مشكالتيكهبااقتصادكشورمرتبطاست اينتحوالتتداومنيافت.بعدازتوافقبرجام شاهدرشدشاخصبوديمامابهدليلاينكه نتايج موردنظر جمهوري اسالمي ايران در لغوتحريمهاوبرقراريارتباطبانكيباساير بانكهاي بينالمللي محقق نشد بنابراين بورس متناسب با تصورات پيش از برجام رشد نداشته و شاخصها كاهش يافت. تحوالتسياسيواقتصادي محسنيباپرداختنبهداليلافزايشيا كاهش رشد اقتصادي خاطر نشان كرد: از ابتداي سالجاري شاهد رشد دو درصدي درشاخصهستيم،هرچنددراينمدتاز سال69 تاكنونتحوالتمختلفيرخداده كه منجر به كاهش يا افزايش شاخصها ش//ده است كه بعضا ميتوان به تحوالت مختلفاقتصاديوسياسيانتخاباتايران وحتيانتخابترامپبهعنوانرييسجمهور آمريكااشارهكرد.ويادامهداد:مواضعسخت ترامپ در قبال جمهوري اس//المي ايران و كاهش يا افزايش قيمتهاي جهاني نفت، سنگآهنوگزارشهاييكهازرشداقتصادي چين، هند و برزيل منتش//ر شد از جمله تحوالتي بود كه در اقتصاد ايران و شاخص بورس تاثير مستقيم داشته است. بيشك كاهش يا افزايش ش//اخص بورس تابعي از قيمتهاي جهاني، سودآوري و تحوالت و رشد اقتصادي در دنياست، مثال اگر چين كه مصرفكننده سنگآهن، فوالد، نفت و گاز است رشد اقتصادي بااليي داشته باشد طبيعتاانتظارميرودشركتهايايرانيهم بتوانند با افزايش صادرات سنگآهن، كاالي پتروشيمي،فلزاتوفروشنفتبهرشدقابل توجهيدستيابند،درنتيجهشاخصهمبه تبع آن افزايش پيدا ميكند. تاثيرپذيريمنفيبازارسرمايه عضو ش//وراي عالي بورس با اش//اره به تاثيرپذيري منفي بازار سرمايه از سوددهي بانكهااظهارداشت:اقتصادكشوربامعضلي به نام بانكداري ناكارآمد دست و پنجه نرم ميكند. باال بودن نرخ س//ود بانكي نسبت به كاهش تورم يعني عدم تناسب سود با كاهش تورم به مشكالت و مسايل دامن زده است. هنگامي كه سيستم بانكي سود 15 درصدي را براي سرمايهگذاري تعيين كرده اما در بس//ياري از موسسات مالي ميتوان سودهايباالتراز81 درصدهمدريافتكرد آيا ميتوان به افزايش توليد و سرمايهگذاري در بخشه//اي مولد امي//دوار بود؟ رييس س//ابق كميته برنامهريزي، سياستگذاري و مديريت ريس//ك سازمان بورس تصريح ك//رد: در بازار اوراق بهاداري كه در بورس و فرابورس تعريف شده، با نرخ سود باالي02 درصدي مواجه هستيم و اوراق منتشرشده در حالي س//ود 20 درص//دي دارند كه در شرايط كاهش تورم چنين سودي در بخش واقعي اقتصاد وجود ندارد بنابراين تا زماني كه سيستم سوددهي بانكها به اين شكل برقرار باشد، همچنان شاهد مشكالت در بورس و كل اقتصاد خواهيم بود. هنگامي كه شركتها قادر به پرداخت چنين سودي به سهام نيستند، در نهايت سرمايهگذاران به فروش سهام اقدام ميكنند و به سمت سرمايهگذاري در اوراق بهادار بازدهي ثابت يااوراقدولتيرويميآورند.ويخاطرنشان كرد: سرمايهگذاري در بانكها هم گزينه ديگري است كه پيشروي سرمايهگذاران ق//رار دارد چراكه س//ودهاي باالي بانكي وسوسهكنندهاست. داليلكاهشقيمتسهام محسنيدرخصوصسايرمشكالتمالي و سرمايهاي و تاثير آن بر بازار بورس گفت: در چنينوضعيتيبهناچارشاهدافزايشعرضه سهام و كاهش قيمت سهام خواهيم بود. از سوي ديگر امروز صندوقهاي بازنشستگي با مش//كل كس//ري منابع مواجه هستند. صندوقها به س//مت پير ش//دن حركت ميكنند يعني تعداد افرادي كه بازنشسته ميشوند،افزايشمييابدوتعدادافرادجواني كه به تازگي وارد بازار كار شده و حق بيمه پرداخت ميكنند، به اندازهاي نيس//ت كه حقبيمهآنهابرايمستمريبگيرانكفايت كند. بنابراين صندوقهاي بازنشستگي با كسري منابع مواجه هستند. بخش زيادي از صندوقه//اي اين منابع در س//الهاي گذشته در سهام سرمايهگذاري شده است بنابراينكاهشقيمتسهاممنجربهكاهش داراييها ميشود. وي در خاتمه خاطرنشان ك//رد: از طرفي به دليل كاهش منابع اقدام به عرضه س//هام ميكنند و عرضه سهام را افزايشميدهندبنابرايناينمسالهمنجربه كاهشبيشترقيمتهادرسهامخواهدشد، پس ما شاهد افزايش عرضه خواهيم بود در حاليكهتقاضادراينمدتقابلتوجهنبوده و نتوانسته به طور متوسط منجر به افزايش قيمتها ش//ود. از طرف ديگر قانون نظام بانكي بانكها را ملزم كرده هر سال بخشي از سهام غيرمرتبط با فعاليت بانكي را عرضه كنند كه اين هم ميتواند در عرضه سهام در بازار سرمايه موثر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.