ورود شاخص به كانال 79 هزار واحد

Jahan e-Sanat - - News -

در جريان معامالت روز گذش//ته، گروههاي فلزات اساسي، خودرو و رايانه با بيشترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين گروههاي صنعت قرار گرفتند. به گزارش سنا، در دادوستدهاي روز دوشنبه به دنبال آغاز روند صعودي پرقدرت در بازار سرمايه، شاخص كل193 واحد باال رفت و به رقم97 هزار 377و رسيد. براساساينگزارش،درمعامالتروزگذشتههمهشاخصهايبورسيصعودكردند. شاخصهاي بازار اول و دوم نيز به ترتيب083 254و واحد باال رفتند. نمادهاي فوالدمباركه، گلگهر، ملي مس، ارتباطات سيار و فوالد خوزستان با بيشترين تاثير مثبت بر شاخص باعث رشد اين متغير شدند. اين در حالي بود كه تاپيكو و پتروشيميپرديسبيشترينتاثيرمنفيرابرشاخصثبتكردند.درمعامالتروز گذشتهسهامدارانبورستهرانبيشاز585 ميليونبرگهسهموحقتقدمرابه ارزش يك هزار و 582 ميليارد ريال در 49 هزار نوبت معامالتي دست به دست كردند.صدرنشينيبازارنيزبابيشترينرشدقيمتمتعلقبهنمادهايپالسكوكار، دادهپردازي ايران، لنت ترمز ايران، فرآوردههاي نسوز آذر، كاغذسازي كاوه، ايران ارقام و پارسمينو بود. در مقابل نمادهاي روز دارو، نيرو ترانس، ليزينگ ايرانيان، فنرسازيخاور،آبادگرانايران،پتروشيميپرديسوقندپيرانشهربابيشترينكاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت نشستند. همچنين روز گذشته سرمايهگذاران بورسي براي خريد اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، سهام دادهپردازي ايران، اوراق مشاركتكاركناننفت،سهامگلگهر،كاشيتكسرام،فوالدخوزستانوفرآوردههاي نسوز آذر بيشترين تقاضا و سنگينترين صفهاي خريد را ثبت كردند. براساس اين گزارش، نماد معامالتي شركتهاي ايرانترانسفو، صنعتي پارسخزر پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه مبني بر تقسيم سود نقدي، روز دارو پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه بدون تقسيم سود نقدي، قند مرودشت با توجهبهاعالمپيشبينيدرآمدهرسهمسالماليمنتهيبه13 تير79 بازگشايي شدند. افزون بر اين نماد معامالتي شركتهاي گلوكوزان پس از برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه، حقتقدم شركت گلوكوزان با توجه به اعالم مهلت پذيرهنويسي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيسم حراج تكقيمتي آماده انجام معامله هستند. همچنين طبق اعالم شركتافزايشسرمايهشركتتاتاريخبرگزاريمجمععموميعاديساالنهثبت نخواهد شد و سود نقدي مصوب مجمع به سرمايه جديد )حق تقدمهاي حاصل از افزايش سرمايه (تعلق نميگيرد. همچنين نماد معامالتي شركتهاي صنعتي جامدار،گسترشسرمايهگذاريايرانخودروجهتبرگزاريمجمععموميعادي ساالنهبهمنظورتصويبصورتهايمالي،شركتتايدواترخاورميانهجهتبرگزاري مجامععموميعاديساالنهبهمنظورتصويبصورتهايمالي-عموميفوقالعاده بهمنظورتصميمگيريدرخصوصاصالحاساسنامهمتوقفشدند.همچنينروز گذشته نماد معامالتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت ايرانترانسفو با توجه به بازگشايي نماد اصلي در بازار نقد، آماده انجام معامله شد. الزم به ذكر است با توجه به برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه شركت ايرانترانسفو و تقسيم سود نقدي )026ريال( به ازاي هر سهم، قيمت اعمال اختيار فروش تبعي به قيمت 6147 ريال تعديل يافته است در بازار بدهي كه اوراق مشاركت، گواهي سپرده و صكوك معامله ميشود، تعداد412 هزار برگه اوراق مشاركت به ارزش كل بيش از412 ميلياردريالمعاملهشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.