آيفكس 901 واحدي شد

Jahan e-Sanat - - News - پیشنهاد

گروهبورس- روز گذشته به موازات رشد يك واحدي آيفكس و صعود آن به ارتفاع 901 واحدي حدود 70 درصد از حجم كل مبادالت نيز به بازارهاي اول و دوم اختص//اص يافت. معامله بالغ بر 292 ميليون س//هم به ارزش بيش از دو ه//زار و 460 ميلي//ارد ريال نتيجه دادوس//تدهاي بازاره//اي فرابورس در روز 19 تيرم//اه بود و حدود 70 درصد از حجم كل مبادالت نيز در بازارهاي اول و دوم دس//ت به دست شد به اين ترتيب نزديك به 197 ميليون س//هم ب//ه ارزش افزون بر 437 ميليارد ريال در اين دو بازار بين س//هامداران تغيير مالكيت يافت. در سه تابلوي معامالتي بازار پايه نيز بيش از 91 ميليون سهم بهارزشافزونبر851 ميلياردريالبين سهامداران جابهجا شد و بازار اوراق با درآمد ثابت نيز ميزبان دادوس//تد بالغ ب//ر يك ميليون ورقه به//ادار به ارزش افزون بر يك هزار و 761 ميليارد ريال بود. عنوان بيشترين افزايش قيمتي در ميان نمادهاي فرابورسي به نام نمادهاي »غش//هداب«، »دبالك« و »تليسه« تا س//قف نزديك به پنج درصدي تعلق گرف//ت و در مقابل نمادهاي »كوثر«، »شپاس« و »ثپرديس« بيشترين افت قيمت را تجربه كردند. در همين حال نمادهاي»مارون«و»شپاس«بيشترين اثر منفي را بر آيفكس گذاش//تند و در مقاب//ل نماد »ميدكو« با 2/5 واحد اثر مثبت مانع از افت اين نماگر ش//د. در ميانهاينهفتهمبادالتيشاهددادوستد بيشاز98 هزارورقهتسهيالتمسكن در فرابورس بوديم كه ارزشي افزون بر 69 ميلي//ارد ريال را رقم زد. اين اوراق روز گذش//ته در بازه قيمت//ي 761 تا 780 هزار ريال خريدوفروش ش//دند و بيش//ترين حجم و ارزش معامالتي به تسه اس//فندماه 95 با مبادله بيش از 29 ه//زار ورقه به ارزش 22 ميليارد ريال اختصاص داشت. در پايان بيش از دو ميليون سهم به ارزش 34 ميليارد ريال در تابلو ETF دس//ت به دس//ت ش//د كه نماد صندوق سرمايهگذاري اعتمادآفرينپارسيانبادادوستدنزديك به دو ميليون سهم به ارزش بيش از 31 ميليارد ريال صدرنشين صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.