پايان نگراني كشاورزان با قيمت تضميني

Jahan e-Sanat - - News -

عرض//ه محصوالت كش//اورزي به خصوص گندم در بورس كاال حركتي جهش//ي در اين بخش محسوب شده و باعث س//اماندهي بخش كشاورزي ميش//ود. به گزارش ايلن//ا، عزتاهلل يوسفيانمال، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاس//بات مجل//س با بيان اينكه دغدغه كشاورزان با درج قيمت تضمين//ي در بورس پاي//ان مييابد، گف//ت: بخش كش//اورزي بايد با روند پيش//رفت اين بخش در دنيا همسو و هم گام ش//ود و ب//ه طور يقين عرضه محصوالت كشاورزي بهخصوص گندم در بورس كاال ميتواند حركتي جهشي در داخل محس//وب ش//ود. وي ادامه داد: در حال حاضر ايران در س//ازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد )فائو( حضور قابل توجهي نداشته و نتوانسته است بس//ياري از توليدات كشاورزي را در اين س//ازمان بينالمللي مطرح كن//د چراكه هزينه تولي//د در بخش كش//اورزي باالست و اين خود دليلي بر عدم حضور فعال كشور در سازمان فائو است بنابراين هر حركتي در اين راستا صورت گيرد دريچهاي براي ورود گندم بهعنوان يك محصول استراتژيك به بازارهاي جهاني خواهد بود. نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسالمي به اجراي سياس//ت قيمت تضميني گندم در بورس كاالي ايران اشاره كرد وافزود:اجرايسياستقيمتتضميني محصوالت كشاورزي به خصوص گندم در بلندمدت باعث س//اماندهي بخش كش//اورزي شده و بخش كشاورزي را به جايگاه اصلي خود خواهد رس//اند و به نفع كش//اورزان خواهد بود. عضو كميس//يون برنامه و بودجه همچنين با اش//اره به مزاياي اجراي سياس//ت قيمت تضميني گفت: درج قيمتهاي تضمين//ي در ب//ورس كاال و پرداخت مابهالتفاوت قيمت كش//ف ش//ده در بورس با نرخ خريد تضميني دولت به مي//زان قابل توجهي از بار مالي دولت در ط//رح خريد تضمين//ي را كاهش ميدهد. يوسفيانمال با بيان اينكه بايد ماده «33» قانون بهرهوري كشاورزي در س//اختار بخش كشاورزي نهادينه ش//ود، اظهار كرد: با اجراي سياس//ت قيمت تضميني محصوالت كشاورزي، كشاورزان ميتوانند به راحتي كاالهاي خ//ود را از طريق بورس كاال به فروش برسانند و با مشكالتي از قبيل ماندن محصول در انب//ار، خريد ارزانقيمت كاالها توسط دالالن، ديركرد پرداخت وجه محصوالت از س//وي دولت و در نهايت كاهش انگيزه كشاورزان براي توليد مواجه نشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.