رشد معامالت بورسهاي آسيا

Jahan e-Sanat - - News - فرابورس

بازارهاي آس//يايي روز گذشته با روند افزايش//ي همراه شدند و روند نزولي هفته گذشته را جبران كردند در حالي كه انتشار آمار نرخ بيكاري در آمري//كا، كم//ي از نگرانيه//اي اقتصادي س//رمايهگذاران را كاهش داد. به گزارش سنا، افزايش قيمت سهام شركتهاي تكنولوژي موجب رش//د ديگ//ر متغيره//اي بازارهاي آسيايي شد در همين حال شاخص آس//يا- پاس//يفيك ب//ا رش//د 0/4 درصدي همراه ش//د. در اين بازارها قيمت س//هام ش//ركت سامسونگ الكترونيك ركورددار رشد قيمت شد و سهام شركت دوربينهاي حرفهاي كانن با بيشترين ميزان رشد قيمت در پنج هفته گذش//ته روبهرو شد. كاهش قيمت ين در بازار ارز جهاني موجب ش//د شاخصها در بازارهاي ژاپن پس از س//ه جلسه معامالتي، روند رو به رشد را آغاز كنند. افزايش ميزان مش//اغل در ماه ژوئن نسبت به پيشبينيهاي اخير بيش//تر شد و تحليلگ//ران را با ش//گفتي همراه كرد. ش//اخصها در بازار اس//تراليا نيز با رشد قيمت سهام بزرگترين بانك اين كش//ور، روند صعودي در پيش گرفت. جان تژا، مدير فروش كارگزاري س//يپتادانا در جاكارتا در اين خصوص اظهار داشت: آمار نرخ بيكاري آمريكا موج مثبتي را براي بازارهاي س//هام به هم//راه آورده و حس خوبي را نسبت به بهبود اوضاع اقتصادي دنيا ايجاد كرده است. اين خبر خوش همراه با گزارش عملكرد ش//ركتها كه درحال انتشار است، ميتواند بازارهاي س//هام را تا چند روز متوالي ب//ا افزايش همراه كند. اين در حالي است كه در اين بازارها ش//اخص تاپيكس ژاپن با رشد 0/4 درصدي هم//راه و نيكي ژاپن 0/6 درصد مثبت شد. بورس هنگكنگ با رشد 0/8 درصدي شاخص اصلي روبهرو ش//د در حالي كه شانگهاي چي//ن نيز رش//د 0/3 درصدي را از خود به جاي گذاشت. شاخص اس اند پي استراليا 0/7 درصد رشد كرد و كاسپي كرهجنوبي نيز 0/1 درصد افزايش داش//ت. ب//ورس فيليپين با رش//د 0/1 درصدي شاخص اصلي روبهرو ش//د و شاخص اصلي بورس مالزي نيز با تغييرات اندكي معامالت را به پايان برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.