اختصاص 10 هزار ميليارد تومان براي نوسازي 5 هزار واحد صنعتي

Jahan e-Sanat - - News -

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از اختصاص 10 هزار ميليارد تومان جهت نوسازي پنج هزار واحد كوچك، متوسط و بزرگ صنعتي خبر داد.

رضا رحماني با اش//اره به اينكه در س//الجاري يكي از پروژههاي جديد كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد و پس از تصويب توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ابالغ شده، طرح نوسازي و بازسازي پنج هزار واحد صنعتي است، اظهار كرد: اين طرح كه با همكاري بانك مركزي اجرايي خواهد شد، به عنوان يك پروژه ضروري توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصويب و ابالغ شده و در همين راستا 10 هزار ميليارد تومان از نظر ريالي مدنظر قرار خواهد گرفت، هرچند مبحث ارزي نيز خواهد داشت كه توسط صندوق توسعه ملي در دستور كار قرار ميگيرد.

وي ادامه داد: طرح مذكور براساس اولويتبندي انجام شده و مربوط به كليه رشتهها و تمامي استانهاي سراسر كشور است و هر استان متناسب با وضع موجود صنايع مختلف خود را با توجه به اولويتهاي در نظر گرفته شده نوسازي و بازسازي خواهد كرد.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه فرآيند طرح يادشده ابالغ شده و ثبتنام از طريق سازمانهاي صنايع استاني صورت ميگيرد، گفت: اصول كلي بر طرح نوسازي و بازسازي صنايع در سال 1396 حاكم است و واحدهايي كه بيشتر انرژيبر بوده و محصوالت آنها نيز انرژيبر است و نيز واحدهايي كه با مسايل زيستمحيطي روبهرو هستند، در اولويت قرار دارند.

رحماني همچنين با اشاره به اينكه در ابتداي كار توزيع و تقسيمبندي درباره صنايع كوچك، متوس//ط و بزرگ انجام شده است، خاطرنشان كرد: بيشترين نگراني در اين خصوص است كه طرح به سمت واحدهاي بزرگ حركت نكند و به همين منظور محدوديتهاي الزم در نظر گرفته شده است.

وي با تاكيد بر اينكه صنعت كش//ور نيازمند نوس//ازي و ورود تجهيزات و فناوريهاي نوين است، به ايسنا گفت: خوشبختانه همانگونه كه پيشبيني كرده بوديم طرح مورد نظر در برنامه گنجانده شد و مطمئنا تاثير خود را در توليد ملي، اشتغال و فعالسازي واحدهاي توليد خواهد گذاشت.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: طرح نوسازي و بازسازي صنايع در سالجاري به استانها ابالغ شده و از هماكنون ميتوانند آن را در دستور كار قرار دهند. عالوه بر اين جهت تامين اعتبار ابالغيه مربوطه توسط بانك مركزي به بانكهاي عامل ابالغ ش//ده است و واحدهاي متقاضي براساس اولويتهاي تعيين شده ميتوانند جهت دريافت تسهيالت اقدام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.