قرارداد جدي با قطعهسازان داخلي منعقد نشده است

Jahan e-Sanat - - News -

خبرخودرو- نايب رييس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعهسازي كشور ميگويد: تاكنون در جريان توليد محصوالت جديد و مشترك خودروسازان، قراردادهاي جدي با قطعهسازان داخليمنعقدنشدهاست.

احمدرضا رعنايي اظهار داشت: تا اين لحظه و در جريان آغاز همكاريهاي جديد، موضوع مونتاژ مطرح بوده و درصد كمي از قطعات از داخل تامين شده است.

وي ب//ا اش//اره به آخرين مذاك//رات و قراردادهاي قطعي با قطعهسازانداخليگفت:بهنظرميرسدجزبادوتاسهقطعهساز، تاكنون قرارداد قطعي با قطعهسازان داخلي منعقد نشده است ضمناينكهتااينلحظهبرمبنايشروطهمكاريها،04 درصد داخليسازينيزاتفاقنيفتادهاست.

رعنايي با توجه به آغاز توليد اولين محصول مش//ترك پژو 2008 در شركت ايكاپ گفت: با توجه به آغاز زودتر از موعد اين محصولتوليداينخودروبا02 درصدداخليسازيآغازشدهو تارسيدنبه04 درصدهمچنانزمانباقياست.

وي همچنين با اشاره به اظهارات معاون وزير صنعت و معدن درخصوصهمكاريبابيشاز08 قطعهسازدرتوليدمحصول جدي//د پژو گفت: البته اطالعات در اين زمينه تاكنون كامل و درست ارائه نشده اما قطعا اين تعداد قطعهساز توانمند در داخل وجود دارد هر چند نكتهاي كه در اين جريان بايد بر آن تاكيد شود، آمادهسازي قالبها در توليد قطعات اين محصول است كه بايد به سرعت صورت گيرد.

نايبرييسانجمنهمگنقطعهسازيكشوردرادامهبااشاره به لزوم سرمايهگذاري ثابت ارزي و ريالي در صنعت قطعهسازي كش//ور گفت: تا زماني كه مطالبات قطعهسازان دريافت نشود و بانكها دستي گش//وده نداشته و جوينتونچرهاي قوي در اي//ن صنعت صورت نگيرد، نميتوان در صنعت قطعهس//ازي سرمايهگذاريكرد.

رعنايي افزود: در ش//رايط كنوني سرمايه مورد نياز صنعت قطعهسازي كش//ور را عالوه از محل دريافت مطالبات معوق، ميتوان از تس//هيالت بانكي و فاينانسها و جوينتونچرهاي خارجيتامينكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.