عرضه0056دستگاه خودروي دنا در بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News -

ايكوپرس- گروه صنعتي ايرانخودرو به منظور تنوعبخشي در ابزارهاي تامينماليخودبراينخستينباردرسالجاري،ششهزارو005 دستگاه خودروي دنا را در بورس كاالي ايران عرضه ميكند.

هاشم يكهزارع، مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو با بيان اين مطلب گفت: طبق برنامه، قرار است در سال جاري 26 هزار دستگاه خودروي دنا توليدشودكه52 درصدميزانتوليدمعادلششهزارو005 دستگاهآناز طريق بورس كاال عرضه ميشود.

وي افزود: تقاضاي پذيرش خودروي دنا با مشاوره شركت تامينسرمايه لوتوس پارسيان ارديبهشتماه سالجاري مورد موافقت بورس كاالي ايران ق//رار گرفت.مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو از ديگر اهداف عرضه دنا در بورس كاال را اس//تفاده از معافي//ت مالياتي 10 درصدي ماليات بر درآمد حاصل از فروش، شفافيت در قيمت و معامالت، انتشار اوراق س//لف موازي استاندارد در مسير تامين مالي جديد و آزادسازي قيمت خودرو عنوان كرد.

يكهزارع اظهار داش//ت: براس//اس ماده «18» قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، دولت مكلف است كاالهاي عرضهشده در بورس كاال را از نظام قيمتگذاري خارج كند.وي تاكيد كرد: عرضه خودرو در بورس كاال موجب كشف قيمت واقعي خودرو خواهد شد چراكه عرضه و تقاضا موجب تعيين قيمت واقعي محصوالت ميشود. در واقع بورس، محل تالقي عرضه و تقاضا و كشف قيمت منصفانه است.

مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو افزود: به زودي عرضه دنا در بورس كاال كليد ميخورد و عرضه اين خودرو در بورس امتحاني براي عرضه خودروهاي بعدي است و در صورت موفق بودن اين تجربه قطعا محصوالت ديگر ايرانخودرو نيز وارد بازار معامالت بورس كاال خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.