سهمبيمهكارفرمايانكارگاههايزير5 نفر حذفميشود

Jahan e-Sanat - - News -

مهر - رييس اتاق اصناف از ارائه پيشنهاد حذف سهم بيمه كارفرمايان كارگاههاي كوچك با كارگران كمتر از پنج نفر خبر داد.

علي فاضلي با اش//اره به ايجاد 100 هزار ش//غل در بخش اصناف در سال گذشته افزود: پيشنهاد حذف اين سهم بيمه از سوي اتاق اصناف به تامين اجتماعي ارائه و تاييد شده است كه تا دو هفته آينده آييننامه آن نهايي و از سوي وزير كار اعالم خواهد شد.وي با اشاره به ابالغ بسته حمايتي بنگاههاي كوچك از سوي دولت با رقم باالتر از 10 هزار ميليارد توم//ان گفت: براي اختصاص اين وام كارگروهي با حضور وزير صنعت، بانك مركزي، سازمان مديريت و اتاق اصناف مكلف به تدوين آييننامه اجرايي اين تسهيالت شده است كه به زودي از سوي بانك مركزي ابالغ خواهد شد.فاضلي با اشاره به تكليف شدن ايجاد حداقل 250 هزار شغل از سوي بخش خدمات اصناف در سالجاري افزود: با اجرايي شدن بسته حمايتي و حذف سهم بيمه، سهم تعيينشده براي ايجاد اشتغال محقق خواهد شد.رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به بررسي مشكالت اصناف براي ايجاد شغل گفت: توسعه صادرات غيرنفتي در بخش اصناف نيز از ديگر موارد موردنظر در بخش اصناف است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.