سهم ايران از صادرات سنگهاي زينتي بسيار ناچيز است

Jahan e-Sanat - - News - با صنعت

نهميننمايشگاهسنگهايتزئينيوماشينآالتوابستهدر محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران آغاز به كار كرد.

در سال 1368 فقط 330 معدن در كشور وجود داشت اما امروز در ايران بيش از يكهزار و 800 معدن و قريب به شش هزار كارخانه سنگبري وجود دارد كه نشان از اهميت باالي اين صنعت در افزايش بهرهوري و توسعه صادرات دارد.

با اين همه اما س//هم ايران از صادرات سنگهاي تزئيني بسيار ناچيز و مجموع صادرات از محل فروش خام و سنگهاي فرآوريشدهتنها002 ميليوندالراستامابرنامهايپنجساله براي افزايش صادرات و رس//يدن به رقم دو ميليارد دالر در دستور كار قرار گرفته است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس ستاد سنگ كشور در جريان بازديد از اين نمايشگاه گفت: برخي منتقدان دولت تالش دارند با سياهنمايي، تالشهاي صورت گرفته در بخش معدن و صنايع معدني را مخدوش كنند اما آمارهاي عملكرد ضمن شفافسازي، واقعيتها را بازگو ميكند.

جعفر س//رقيني به ايرن//ا توضيح داد: براب//ر آمار گمرك جمهوري اس//المي ايران طي سهماهه نخست امسال ارزش صادراتسنگتزئينيوساختمانيبه09ميليوندالررسيد و پيشبيني ميشود تا پايان امسال به رقم063 ميليون دالر برسد.

وي افزود: ميزان صادرات س//نگ تزئيني در سهماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد دو برابري را نشان ميدهد.

آمارهاي منتشر شده نشان ميدهد ميزان ذخيره سنگ تزئينيوساختمانيكشور2/4 ميلياردتناستكهازاينرقم نزديك به دو ميليارد تن ذخيره قطعي محسوب ميشود.

همچنين برآورد شده، 90 تا 95 درصد بهرهبرداران معادن سنگ كه اكنون حدود يك هزار و 200 تا 300 معدن است، فعاالنبخشخصوصيباشندوشمارواحدهايسنگبريكشور هم به شش هزار تا 6500 واحد برسد.

استان تهران با رقم حدود سه هزار واحد، بالغ بر 50 درصد واحدهاي سنگبري را در خود جاي داده است.

وي پيرامون ميزان واردات سنگ تزئيني و ساختمان در س//ال گذشته گفت: آمارهاي گمرك جمهوري اسالمي رقم 10 ميليون دالر را نش//ان ميدهد و دولت تالش ميكند با ابزار تعرفه روند واردات را كاهش دهد.

معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: نقشه راه تنظيمي براي صنعت سنگ، دستيابي به ارزش دو ميليارد دالري در اين بخش در مدت پنج سال است و به اعتقاد كارشناسان اين رقم خوشبينانه برآورد شده اما دست يافتني است.

انجمن سنگ ايران به تازگي اعالم كرد: جمهوري اسالمي ايران پس از جمهوري خلق چين و هند سومين توليدكننده سنگ جهان محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.