شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

Jahan e-Sanat - - News - زاویه

درحال//ي ك//ه وزارت كار از اجراي طرح كارورزي ويژه اش//تغال فارغالتحصيالن از روز چهارش//نبه خبر داده است، يك عضو شوراي عالي كار از شكايت به ديوان عدالت اداري ب//راي ابطال طرحه//اي كارورزي و مهارتآموزي وزارت كار خبر داد.

عضو ش//وراي عالي كار با اعالم اين خبر كه رايزنيها براي حل مشكالت طرحهاي اش//تغالزايي دول//ت در قال//ب كارورزي و مهارتآموزي به نتيجه نرسيده است، گفت: ابطال دو طرح اشتغالزايي دولت را از طريق ديوان عدالت اداري خواستاريم.

علي خدايي ب//ا اعالم اين خبر كه طرح كارورزي وزارت كار كامال مغاير با قانون كار و مقاولهنامههاي بينالمللي سازمان جهاني كار اس//ت، اظهار داش//ت: ع//الوه بر اينكه مغايرتهاي جدي در اين طرح اشتغالزايي دولت با قوانين باالدستي مشاهده ميشود، اصل سهجانبهگرايي نيز رعايت نشده است.

وي اف//زود: ب//راي اينك//ه مذاكراتمان با مسووالن وزارت كار براي اصالح نوع طرحهاي اشتغالزايي به نتيجه نرسيده است، مجبوريم ابطال اين دو طرح ناقص مهارتآموزي حين اشتغال و كارورزي در كارگاهها را در ديوان عدالت اداري مطرح كنيم.

نماين//ده كارگران در ش//وراي عالي كار ب//ا تاكيد بر اينكه ط//رح كارورزي مغاير با فصل پنج قانون كار اس//ت، افزود: هم طرح كارورزي و هم مهارتآموزي حين اشتغال ب//ه دليل تغيي//ر واژه و دور زدن قانون كار اجرايي ميشود در حالي كه كامال مغاير با فصل پنجم قانون كار است.

خداي//ي با تاكيد بر اينكه ش//وراي عالي اشتغال موظف شده براساس ماده «3» برنامه ششمتوسعهاقتصادي،اجتماعيكشورعمل كند، گفت: قرار بود طرحهاي اش//تغالزايي مبتني بر كار شايسته تدوين شود.

وي گف//ت: هنوز مذاك//رات نمايندگان كارگري براي توقف اين طرحها نتيجه نداده و به همين منظور ابطال دو طرح موجود را از ديوان عدالت اداري پيگيري خواهيم كرد. اين درحالي اس//ت كه مديركل توسعه اشتغال وزارت كار از اجراي طرح كارورزي ويژه اشتغال فارغالتحصيالن از چهارشنبه خب//ر داد و گفت: تاكنون 386 هزار نفر در سامانه كارورزي ثبتنام كردند كه 68 هزار و 600 نفر واجد شرايط هستند.

عالءالدين ازوجي با بيان اينكه فاز اجرايي طرح كارورزي )ويژه اشتغال فارغالتحصيالن دانشگاهي( از روز چهارشنبه آغاز ميشود، گف//ت: تاكن//ون 386 هزار نفر در س//امانه كارورزي ثبتنام كردهاند كه البته س//طح تحصيالت اين افراد از ابتدايي تا دكتري را شامل شود.

وي با تاكيد بر اينكه طرح كارورزي صرفا براي اشتغالزايي فارغالتحصيالن دانشگاهي از مقطع فوق ديپلم به باال را شامل ميشود، گف//ت: از كل تعداد 386 هزار نفري كه در س//امانه ثبتنام كردند 68 هزار و 600 نفر داراي مدارك دانشگاهي هستند و مشمول طرح ميشوند.

ازوجي گفت: البته اطالعات ساير افرادي كه در سامانه كارورزي ثبتنام كردهاند نيز در بانكاطالعاتيمتقاضيانشغلثبتميشود و در سياستگذاري طرحهاي اشتغالي مدنظر قرار ميگيرد.

مدير كل سياستگذاري بازار كار و توسعه اشتغال وزارت كار درخصوص ميزان استقبال واحدهاي پذيرنده و كارفرمايان براي جذب واجدانشرايططرحكارورزيگفت:واحدهاي اقتصادي متقاضي نيروي كار فارغالتحصيل كه تحت عن//وان واحدهاي پذيرنده عنوان ميش//وند، از طرف ادارات كل تعاون، كار و رفاهاجتماعيوهمچنيندستگاههاياجرايي استاني شناسايي ميشوند. در زمينه جذب فارغالتحصيالن دانشگاهي مذاكرات بسيار خوبي با نمايندگان بخشخصوصي و تعاوني مانند اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و اتاق تعاون صورت گرفته تا از ظرفيت بخشخصوصي در طرح كارورزي استفاده شود.

وي ادامه داد: طبق گزارشهاي دريافتي، خوشبختانه طي دو سه هفته گذشته نظر به جلسات با نمايندگان بخشخصوصي و همچنين ابالغ برنامه جامع اشتغال فراگير از سوي معاون اول رييسجمهور، تحركات خوب//ي در بازار كار در اس//تانها مش//اهده ميشود.

مديركل سياستگذاري بازار كار و توسعه اش//تغال وزارت كار با يادآوري هدفگذاري اشتغال 150 هزار فارغالتحصيل در سال با اجراي طرح كارورزي گفت: در همين زمينه سلسه جلسات وزارت كار با بخشخصوصي و تشكلها آغاز شده و نياز آنها به نيروي كار نيز سنجيده شده است.

وي افزود: براساس جلساتي كه تاكنون برگ//زار ش//ده اس//تقبال خوبي از س//وي بخشخصوصي براي جذب نيروي كار شده است، به طوري كه سازمان نظام مهندسي كشاورزي اعالم آمادگي كرده در قالب طرح كارورزي س//االنه 30 ه//زار نف//ر در بخش كشاورزي مشغول شوند.

ب//ه گزارش مه//ر، ازوجي ادام//ه داد: در بخش دامپزش//كي پنج هزار نفر، در بخش حملونقل اشتغال پنج تا هفت هزار نفر در بخش تعاون حدود 15 هزار نفر و در س//اير بخشها از جمله اصناف نيز استقبال قابل قبولي شده است.

مش//اور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درب//اره آخرين اقدامات اجراي برنامه جامع اشتغال فراگير كه اخيرا از سوي معاون اول رييسجمهور به دستگاههاي اجرايي ابالغ ش//ده است، گفت: در اين برنامه حدود 35 نوع اقدام از س//وي وزارت كار، دستگاههاي اجرايي، استانداريها و بخشخصوصي براي تحريك بازار كار بايد انجام شود.

وي ب//ا بيان اينكه دس//تورالعمل برنامه اشتغال فراگير نيز حداكثر تا هفته آينده به استانها ابالغ ميشود، افزود: دستورالعملي كه تهيه ميش//ود نحوه تخصيص يارانهها، مشوقهاي دولتي، نظام پايش و ساير موارد را دربر ميگيرد.

ازوجي درباره وضعيت عرضه نيروي كار نيز گفت: ساالنه بين 800 تا 850 هزار نفر عرض//ه نيروي كار در كش//ور داريم كه 80 ت//ا 82 درصد اين اف//راد از فارغالتحصيالن دانشگاهيهستند.

مديركل سياستگذاري بازار كار و توسعه اش//تغال وزير كار در پاسخ به اين سوال كه آيا با اجراي طرحهاي اشتغالي دولت، امسال اش//تغالزايي براي 970 هزار نفر براس//اس تكليف برنامه ششم توسعه محقق ميشود ي//ا خير گفت: تاكنون به دليل اينكه برنامه مدون//ي در سياس//تهاي كالن در ح//وزه اش//تغال وجود نداشته است بازار كار با يك روند روبه رش//د بس//يار كند و نامحسوس مواجه بود اما امس//ال به دليل هدفگذاري صورت گرفته اميدواريم اين ميزان اشتغال مشروط بر توسعه سياستهاي اقتصاد كالن كشور ايجاد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.