جايزه داستاني احمد محمود برگزار ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- جايزه كتاب س//ال داستان احمد محمود به همت گروهي از داستاننويسان كشور برگزار ميشود. دبير اين جايزه گفت: نخستين دوره جايزه احمد محمود امسال در دو شاخه رمان و مجموعه داستان برگزار خواهد ش//د و برگزيدگان روز چهارم دي، همزمان با سالروز تولد احمد محمود معرفي ميشوند.كامران محمدي درباره نحوه داوري آثار گفت: فكر كرديم بهتر است هيات انتخاب بزرگ و تا حد امكان فراگيري داشته باشيم تا كار انتخاب آثار با مشاركت عده بيشتري از فعاالن ادبيات داستاني صورت گيرد. به اين منظور ابتدا گروه بزرگي از روزنامهنگاران، منتقدان و نويسندگان به آثار داستاني سال 95 امتياز ميدهند و سپس آثار راهيافته به مرحله نهايي را گروهي از نويسندگان داوري ميكنند.

هيات انتخاب دستكم 50 تن از فعاالن ادبيات داستاني خواهند بود و سارا ساالر، مهدي ربي، محمدحسن شهسواري، كامران محمدي، پيمان هوش//مندزاده و مهدي يزدانيخرم، كار داوري مرحله نهايي را برعهده خواهند داشت.محمدي درباره رقم و نوع جايزه احمد محمود نيز گفت: جايزه نقدي سه ميليون تومان است كه در روز اختتاميه به برگزيدگان تقديم ميشود. عالوه بر اين سعي داريم تنديسي هم براي جايزه طراحي كنيم كه به ياد محمود به نفرات برتر اهدا شود.

او در اين باره افزود: البته تالش خواهيم كرد كه با جذب اسپانسر، هم تداوم كار را تضمين كنيم، هم اين جايزه را كه به نام يكي از بزرگترين نويسندگان ايراني كليد خورده است، به شكل آبرومندتري برگزار كنيم.

مطابق زمانبندي اين جايزه، دور دوم داوري در پاييز آغاز ميشود و نامزدهاي نهايي در ماه آذر معرفي خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.