رويا تيموريان در سريال برادران محمودي

Jahan e-Sanat - - News -

رويا تيموريان به جمع بازيگران سريال »سايهبان« به كارگرداني برادران محمودي پيوست.

سريال »سايهبان« محصول گروه فيلم و سريال شبكه دو سيماست كه برادران محمودي از اوايل امسال پيشتوليد آن را شروع كردهاند.

با پايان يافتن مراحل پيشتوليد و آماده شدن دكور اولين لوكيشن س//ريال كه يك كارگاه بزرگ اس//ت به زودي فيلمبرداري آن در تهران آغاز خواهد شد. در خالصه داستان آمده است: »سايهبان قصه زندگي امروز ما و شماست. دو رفيق كه در منطقهاي كارگرنشينبزرگشدهاندتاپايجانتالشميكنندكهچراغخانههايشان را روشن نگه دارند. ايستادهاند در برابر سرنوشت سركش. عشق و ايمان، خون ميشود در رگهايشان تا از پا نيفتند و دلخوش بمانند به رحمت خدا و فرداهاي بهتر اما زخمي در راه است. زخمي كه سنگ محكي است براي رفاقت ديرينهشان...«

تا امروز حضور امين تارخ، آزيتا حاجيان، بهزاد فراهاني، علي اوسيوند و پريوش نظريه در اين سريال قطعي شده است.به زودي ليست نهايي بازيگران و عوامل »سايهبان« معرفي خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.