كليداصليرمزنگاريباجافزار Petya منتشرشد

Jahan e-Sanat - - News -

ف/ارس- كلي//د اصل//ي رمزنگارينسخهاصليباجافزار Petya توس//ط سازنده آن انتشار يافت.

توسط اين كليد، فايلهاي خاصي كه در سيستم عامل قربانيانموردهدفقرارگرفته و رمزنگاري شده، بدون پرداخت هيچگونه هزينهاي قابل بازگشت است اما توجه داشته باشيد كه بين باجافزارهاي Petya و NotPetya تفاوت وجود دارد.

NotPetya باجافزار بس//يار مخربي اس//ت كه ب//ا نامهاي ديگري همچون ExPetr يا ‪Eternal Petya‬ هم شناخته ميشود و در طول ماه گذشته ميالدي به هدفهاي مشخصي در كشور اوكراين و بخشي از اروپا حمله كرده بود.

باجافزار Petya داراي سه نسخه است كه به بسياري از سيستمها در نقاط مختلف دنيا حمله كرده است. در حال حاضر نويسنده اين باجافزار با نام مستعار Janus براي نسخه اصلي آن ‪Master Key‬ جهت رمزگشايي فايلهاي رمزشده توسط اين باجافزار را در اختيار عموم قرار داده است.

بر اساس توضيحاتي كه محققان امنيت سايبري اعالم كردند، قربانياني كه با نس//خه اول اين باجافزار موسوم به ‪Red Petya‬ ، قربانياني كه با نسخه دوم اين باجافزار موسوم به ‪Green Petya‬ و همچنين قربانياني كه با باجافزار GoldenPetya آلوده شدهاند ميتوانند از اين كليد جهت بازگرداني فايلهاي رمزشده خود استفاده كنند.

صحت اين كليد رمزگش//ايي توس//ط محقق مركز امنيت سايبري ‪Independent Polish Information Securit"y‬ ك//ه ب//ا ن//ام hasherezade@ در توئيتر فعاليت ميكند، تاييد شده است. نويسنده اين باجافزار اين كليد را به صورت يك فايل رمزنگاري شده روي سايت ذخيره فايل معروف ‪mega. co. nz‬ قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.