تكذيب خبر توقف فروش اينترنت حجمي و فروش اينترنت نامحدود از مرداد

Jahan e-Sanat - - News -

سخنگوي وزارت ارتباطات با تكذيب خبر توقف فروش اينترنت حجمي و فروش اينترنت نامحدود از مردادماه گفت: با توجه به درخواست كاربران، توقف مدل فعلي فروش اينترنت از قبل مطرح ش//ده بود كه اين طرح مردادماه در كميسيون تنظيم مقررات مطرح ميشود. اين طرح از مدتها پيش مطرح بوده و به گفته وزير ارتباطات تا پايان دولت اجرا ميشود.

محمدرضا فرنقيزاد با بيان اينكه اعالم خبر آغاز اجراي اين طرح از مردادماه از قول وزير ارتباطات صحت ندارد، اظهار داشت: بنابر اعالم وزير، پيشنهاد توقف فروش حجم اينترنت ثابت در وزارت ارتباطات مطرح است كه اين پيشنهاد تا پايان دولت در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات براي تصويب و اجرا مطرح ميشود. جهانگير اسدي، سخنگوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز گفت: احتمال اينكه اين پيشنهاد ماه آينده در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مطرح شود، وجود دارد اما آغاز تغيير فروش اينترنت به كاربران رسما اطالعرساني ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.