دوره آموزشي هوش هيجاني براي كارشناسان شركت پخش گيالن

Jahan e-Sanat - - News -

دوره آموزش//ي هوش هيجاني به مدت 16 س//اعت و توسط يكي از اساتيد و عضو هيات علمي دانشگاه گيالن تدريس شد. تاثير هوش هيجاني بر عملكرد روابط فردي و اجتماعي درونسازماني است، بيان كيفيت و درك احساسات فرد، توانايي اداري مطلوب خلق و خو و اتخاذ تصميمات مناسب از جمله مواردي است كه در اين كالس آموزشي تدريس شد.

همچنين ش//ناخت و سازگاري افراد، كنترل استرس و شناخت مهارتهاي درونفردي و ميانفردي از ديگر سرفصلهاي اين كالس آموزشي بود. گفتني است اين دوره آموزشي با حضور 16 نفر از كارشناسان اين شركت و در دو جلسه هشت ساعته در تاريخهاي)31/4/69 ( و (96/4/18) برگزار شد. نشتيابي دو هزار و 200 كيلومتر از شبكه گاز گيالن

نشتيابي 10 درصد كل خطوط شبكه گاز در هفت شهر استان گيالن انجام شد. ظهيري، مديرعامل شركت گاز گيالن با اشاره به وقوع دو انفجار در شهرهاي لنگرود و رشت گفت: اين شركت تمام تالش خود را براي تامين امنيت تاسيسات و تجهيزات خود تا در منازل مشتركين عزيز انجام ميدهد و در همين راستا عالوه بر نشتيابي از دو هزار و 200 كيلومتر شبكه گاز در استان، بيش از 33 هزار انشعاب گاز را در س//ه ماه اول امس//ال مورد بازرسي و نش//تيابي قرار داده است و در دو حادثه اخير هيچگونه اشكالي متوجه تاسيسات اين شركت نيست و علت انفجار از داخل منازل بوده است.

وي اظهار داشت: اگرچه گاز مايه آرامش و آسايش مردم عزيز است ولي در صورت عدم رعايت نكات ايمني، استفاده از وسايل گازسوز غيراستاندارد يا سهلانگاري ميتواند زمينهساز حوادثي ناگوار شود. ظهيري با اشاره به گسترش شبكه گازرساني، بر ضرورت توجه بيشتر و بازرسي دقيقتر از شبكه تغذيه و توزيع گاز به منظور اجتناب از بروز هرگونه حادثه ناگوار و انتقال مطمئن گاز به مشتركين عزيز تاكيد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.