آتا در تاخير پرواز از ايراناير سبقت گرفت

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- مطابق گزارش سازمان هواپيمايي كشوري در خرداد امسال مجموعا 5056 پرواز توسط 16 ايرالين داخلي انجام شد؛ شش ايرالين آسمان، آتا، كاسپين، ايراناير، زاگرس و ساها تاخيرات باالي 40 درصد را ثبت كردند و هواپيمايي معراج با 17 درصد كمترين تاخير پروازي را داشت.

جديدترين گزارش س//ازمان هواپيمايي كش//وري نشان ميدهد كه ايرالينهاي آسمان، آتا، كاسپين، ايراناير، زاگرس و ساها شش شركتي هستند كه در آخرين ماه بهار امسال تاخيرات پروازي آنها 40 درصد به باال بوده است. بر اين اساس هواپيمايي آسمان در خردادماه امسال 1044 پرواز انجام داد كه سهم پروازهاي تاخيردار اين ايرالين 466 پرواز معادل 45 درصد بوده است.

آتااير ماه گذش//ته با 48 درصد، در صدر فهرست شركتهاي داراي پروازهاي تاخيردار قرار گرفت. سهم آتا از پروازهاي خردادماه 509 پرواز بودكه84 درصدآنيعني542 پروازباتاخيرانجامشدهاست.هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران كه چند روزي است بحث رفتن مديرعامل آن داغ شده، در سومين ماه سال 40 درصد پرواز تاخيردار داشت. اين شركت در ادامه روند كاهشي پروازها در ماه گذشته نيز تنها 567 درصد پرواز انجام داد كه سهم پروازهاي تاخيردار 229 پرواز بود. هما در ارديبهشتماه 583 پرواز با سهم 55 درصدي پروازهاي تاخيردار را انجام داده بود.

در مجموع در س//ومين ماه بهار 5456 توس//ط 16 ايرالين داخلي از فرودگاه مهرآباد انجام شد كه از اين تعداد سهم پروازهاي تاخيردار 2022 پرواز بود. در ارديبهشت امسال نيز 16 ايرالين داخلي كشور 6162 پرواز انج//ام دادند كه از اين مي//زان 3139 پرواز معادل 50/9 درصد با تاخير انجام شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.