تكميل زنجيره فوالد شاهبيت اقتصاد مقاومتي است

Jahan e-Sanat - - News -

فوالد مباركه اصفهان پايه صنعت فوالد كش//ور اس//ت. از آنجا كه تكميل زنجيره فوالد در بخش معدن و صنايع معدني، يكي از شاهبيتهاي اجراي اقتصاد مقاومتي است، شاهد اين هستيم كه فوالد مباركه توانسته است با موفقيت توسعه خود را اجرا كند و در بازارهاي داخلي و صادراتي نيز حضوري موفق داشته باشد.

رضا رحماني، قائممقام وزير و معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه 10 درصد صنعت كشور در استان اصفهان قرار دارد، بر اهميت و لزوم توجه هر چه بيشتر به طرح رونق توليد و نوسازي صنايع كه يكي از پروژههاي اقتصاد مقاومتي است، تاكيد كرد و افزود: در استان اصفهان حدود 320 واحد صنعتي وجود دارد كه به نوسازي تجهيزات و خطوط توليد خود نياز مبرمي دارند بنابراين زمان را نبايد از دست داد چراكه اصفهان پيشران و لوكوموتيو صنعت كشور است. تاثير صنعت اصفهان بر كشور بهگونهاي است كه اگر صنعت در اصفهان بازسازي شود، حركت كند و رونق گيرد. مسلما تمام صنايع و صنوف كشور رونق ميگيرند.

وي در همين رابطه خاطرنشان كرد: بايد با نوسازي خطوط توليد، افزايش بهرهوري و كاهش مصرف انرژي و هزينههاي توليد، شرايطي را فراهم كنيم تا توان رقابت با ساير رقبا بيش از پيش فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.