تاكيد بر تالش جهادگونه براي كاهش تبعات بحران آب

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت آبفاي استان اصفهان در جلسه آغاز فعاليت گروه مروجين مصرف بهينه آب كه با حضور معاون بهرهبرداري، معاون خدمات مشتركين و درآمد، مدير روابطعمومي و آموزش همگاني و مديران مناطق برگزار شد، گفت: بايد تالش جهادگونه براي كاهش تبعات بحران كمآبي در دستور كار قرار گيرد و اين مهم تنها با وحدت رويه ميان بخشهاي مختلف شركت اعم از فني مهندسي، بهرهبرداري، مشتركين، روابط عمومي ...و ميسر ميشود.

هاشم اميني فعاليت گروه مروجين مصرف بهينه آب را بسيار موثر برشمرد و خاطرنشان كرد: اعضاي گروه مروجين بايد بدانند وظيفه مهمي بر عهده دارند و بايد با مهارتهاي ارتباطي اقشار مختلف جامعه را ترغيب به مصرف صحيح آب كنند.

وي افزود: اكيپ مروجين بايد دقت خود را در كشف نصب پمپ غيرمجاز روي شبكه آب متمركز كنند تا توزيع عادالنه آب با قوت ادامه يابد.

وي اعالم كرد: مشتركين پرمصرفي كه به هر نوعي اقدام به مصرف بيرويه آب ميكنند و به تذكرات گروه مروجين توجهي نميكنند و در شيوه مصرف آب تغيير رويه به خرج نميدهند، قطعا در مراحل بعدي مطابق با قانون با آنها برخورد ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.