رياست بانك مركزي را نميپذيرم

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- قائممقام وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه اگر پيشنهاد رياست بانك مركزي را بدهند، قبول نميكنم، گفت: براي هيچ يك از هواپيماهاي جديد مشكل قطعات نداريم و برخي رسانهها درباره توقف پرواز يكي از

تيآرها اغراق كردند. اصغر فخريه كاشان درباره احتمال حضور وي در كابينه دولت دوازدهم و رياست وي بر بانك مركزي تاكيد كرد: پيشنهادي به بنده براي رياست بانك مركزي نشده است و اگر هم داده شود اين پست را قبول نميكنم چرا كه معتقدم بايد از نيروهاي جوان استفاده كرد. بايد اين پستها و مديريتها را به جوانها سپرد.

وي همچنين با اشاره به انتشار برخي از اخبار درباره داليل توقف پرواز يكي از هواپيماهاي ATR اظهار داشت: برخي از رسانهها در انتشار اخبار در اين باره اغراق كردهاند. هر هواپيمايي نياز به چك و بررسيهاي مقطعي دارد و اين به معناي معيوب بودن قطعهاي از اين هواپيما نيست. فخريه كاشان افزود: در حال حاضر اين هواپيما هيچ مشكلي ندارد و در برنامه پروازي شركت ايراناير قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.